Broszury

Zespół Obserwatorium na podstawie prowadzonych badań oraz gromadzonej wiedzy, przygotowuje broszury informacyjne dla pracodawców, uczniów oraz wszystkich zainteresowanych sytuacją ekonomiczno-gospodarczą aglomeracji poznańskiej. Co miesiąc ukazuje się Flesz, który jest zbiorem wskaźników opisujących aktualną sytuację gospodarczą aglomeracji poznańskiej oraz danych charakteryzujących stan lokalnego rynku pracy (do pobrania: http://www.obserwatorium-poznan.pl/flesz/ ). Raz do roku wydawana jest broszura opisująca demografię, gospodarkę, rynek pracy i edukację w Poznaniu i w powiecie poznańskim (Aglomeracja w liczbach).

Szczególnymi publikacjami są wydawane broszury informacyjne kierowane do uczniów szkół podstawowych oraz oddziałów gimnazjalnych (SMS Gimnazjalisty), a także uczniów szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych (Najpopularniejsze metody poszukiwania pracy i pracowania), które w przystępny sposób mają zapoznać młodego czytelnika z tematyką szkolnictwa branżowego oraz rynku pracy. Publikacje te, opracowywane są w oparciu o badania prowadzone przez Obserwatorium oraz o doświadczenie doradców zawodowych z Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży.

Inną formą publikacji przygotowywanych przez pracowników Obserwatorium są materiały edukacyjne dla nauczycieli i doradców zawodowych.

Zapraszamy do lektury.

POL:
W ramach projektu badawczego „Popyt pracodawców na kompetencje cudzoziemców zatrudnianych na terenie aglomeracji poznańskiej” przeprowadzono 420 wywiadów z przedstawicielami firm z terenu aglomeracji poznańskiej, tj. miasta Poznań i gmin powiatu poznańskiego. Zastosowano techniki wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI) oraz wywiadów internetowych (CAWI).
Poniższe broszury prezentują rekomendacje opracowane na podstawie analiz materiału zgromadzonego w wywiadach, uzupełnione oraz przeformułowane tak, aby mogły stanowić użyteczne wskazówki dla przedstawicieli trzech grup odbiorców: pracodawców już zatrudniających, jak i rozważających zatrudnianie obcokrajowców, cudzoziemców pracujących na terenie aglomeracji poznańskiej bądź rozważających poszukiwanie pracy na jej terenie oraz dla instytucji pośredniczących: publicznych służb zatrudnienia i prywatnych agencji zatrudnienia.

RUS:
В рамках исследовательского проекта "Спрос работодателей на компетенции иностранцев, работающих в Познаньской агломерации" было проведено 420 интервью с представителями фирм, которые расположены в Познаньской агломерации, т.е. в Познани и гмин Познаньского повята. При этом использовались такие методы, как телефонный опрос с помощью компьютера (CATI) и интернет-интервью с помощью компьютера (CAWI).
В данной брошюре представлены рекомендации, разработанные на основе анализа материалов, собранных в ходе интервью. Эти рекомендации дополнены и сформулированы таким образом, чтобы быть полезным практическим руководством для представителей трёх заинтересованных сторон: работодателей, нанимающих или рассматривающих возможность трудоустройства иностранцев; мигрантов, работающих в Познаньской агломерации или рассматривающих возможность поиска работы; организаций, занимающихся посредничеством в вопросах трудоустройства иностранцев: государственных служб занятости и частных агентств по трудоустройству.

UKR:
У рамках дослідницького проекту "Попит роботодавців на компетенції іноземців, що працюють у Познанській агломерації" було проведено 420 інтерв'ю з представниками фірм, які розташовані в Познанській агломерації, тобто в Познані і на території гмін Познанського повяту. При цьому використовувалися такі методи, як телефонне опитування за допомогою комп'ютера (CATI) та інтернет-інтерв'ю за допомогою комп'ютера (CAWI).
У цій брошурі представлені рекомендації, розроблені на основі аналізу матеріалів, зібраних в ході інтерв'ю. Ці рекомендації доповнено і сформульовано таким чином, щоб вони були корисним практичним посібником для представників трьох зацікавлених сторін: роботодавців, які наймають або розглядають можливість працевлаштування іноземців; мігрантів, що працюють у Познанській агломерації або розглядають можливість пошуку роботи; організацій, що займаються посередництвом у працевлаштуванні іноземців: державних служб зайнятості та приватних агенцій з працевлаштування.

BRO-POL-300px.jpg
Popyt pracodawców na kompetencje cudzoziemców zatrudnianych na terenie aglomeracji poznańskiej - POL
Pobierz 20211105_Broszura_popularyzujaca_POL.pdf 468 KB
BRO-RUS-300px.jpg
Popyt pracodawców na kompetencje cudzoziemców zatrudnianych na terenie aglomeracji poznańskiej - RUS
Pobierz 20211130_Broszura_popularyzujaca_RUS.pdf 453 KB
BRO-UKR-300px.jpg
Popyt pracodawców na kompetencje cudzoziemców zatrudnianych na terenie aglomeracji poznańskiej - UKR
Pobierz 20211122_Broszura_popularyzujaca_UKR.pdf 452 KB

POL:
Broszura w trzech wersjach językowych (polskiej, ukraińskiej i rosyjskiej) została przygotowana na podstawie wniosków z badania pt. Wpływ pandemii na pozycję cudzoziemców na rynku pracy dużej aglomeracji miejskiej, zrealizowanego w ramach konkursu JM Rektora UAM "Badania nad COVID-19" we współpracy pracowników Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Obserwatorium Gospodarki i Rynku Pracy Aglomeracji Poznańskiej. Kierujemy ją do cudzoziemców, zrzeszających ich lub działających na ich rzecz organizacji i grup nieformalnych, przedsiębiorców, a także instytucji publicznych, w tym jednostek samorządu terytorialnego oraz pomocniczego, np. do Rad Osiedli.

RUS:
Брошюра была подготовлена на основе результатов исследования " Влияние пандемии на ситуацию иностранцев на рынке труда крупной городской агломерации", реализованного Центром профессиональной ориентации для молодёжи и Университетом им. Адама Мицкевича в Познани. Она адресована иностранцам, организациям и неформальным группам, объединяющим иностранцев или действующим от их имени, предпринимателям, а также государственным учреждениям, включая органы местного самоуправления и вспомогательные подразделения (например, районные советы).

UKR:
Брошура опрацьована на основі висновків дослідження «Вплив пандемії на працевлаштування іноземців на території великої міської агломерації», проведеного Центром професійної орієнтації для молоді й Університетом ім. Адама Міцкевича в Познані. Публікація стане у пригоді іноземцям, організаціям та неформальним групам, які їх об’єднують, підприємцям, а також державним установам, у тому числі інституціям місцевого та допоміжного самоврядування, наприклад Радам районів міста.

2021_WPŁYW_PANDEMII_NA_ZATRUDNIENIE_CUDZOZIEMCÓW_POL_OKL_300px.jpg
Wpływ pandemii na zatrudnienie cudzoziemców POL
Pobierz 2021_WPŁYW_PANDEMII_NA_ZATRUDNIENIE_CUDZOZIEMCÓW_POL.pdf 6.03 MB
2021_WPŁYW_PANDEMII_NA_ZATRUDNIENIE_CUDZOZIEMCÓW_RUS_OKL_300px.jpg
Wpływ pandemii na zatrudnienie cudzoziemców RUS
Pobierz 2021_WPŁYW_PANDEMII_NA_ZATRUDNIENIE_CUDZOZIEMCÓW_RUS.pdf 5.84 MB
2021_WPŁYW_PANDEMII_NA_ZATRUDNIENIE_CUDZOZIEMCÓW_UKR_OKL_300px.jpg
Wpływ pandemii na zatrudnienie cudzoziemców UKR
Pobierz 2021_WPŁYW_PANDEMII_NA_ZATRUDNIENIE_CUDZOZIEMCÓW_UKR.pdf 6.04 MB

Personnel_needs_of_entrepreneurs_in_the_Poznan_agglomeration_2020_www
Pobierz Personnel_needs_of_entrepreneurs_in_the_Poznan_agglomeration_2020_www.pdf 975 KB

Broszura prezentuje dane ilościowe z kolejnej edycji badania pt. „Potrzeby kadrowe przedsiębiorców aglomeracji poznańskiej na tle kierunków społeczno-gospodarczego rozwoju regionu. Diagnoza, prognoza, monitoring", zrealizowanego na zlecenie Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży w Poznaniu. Głównym celem badania było określenie potrzeb kadrowych przedsiębiorców aglomeracji poznańskiej na tle kierunków rozwoju społeczno-gospodarczego regionu oraz porównanie uzyskanych danych z wynikami poprzednich edycji badania, przeprowadzonych w 2014 i 2017 roku.

Potrzeby kadrowe
Pobierz 2020.1_11.12_pojedyncze_final.pdf 2.35 MB
Seria minibroszur Obserwatorium przedsiębiorcom tworzona jest z myślą o potrzebach biznesu w sytuacji pandemii. W pierwszym wydaniu przedstawiamy aktualności z rynku pracy aglomeracji poznańskiej oraz listę wybranych form wsparcie, z których w naszym regionie mogą skorzystać właściciele firm każdej wielkości. To nie tylko Tarcza Antykryzysowa, ale też poradnictwo, konferencje online czy stopniowo pojawiające się wyniki badań.

Obserwatorium Przedsiębiorcom 1: Wsparcie biznesu w czasie pandemii
Pobierz broszura WBWP(12).pdf 2.52 MB

Obserwatorium Przedsiębiorcom 2: Tarcza Antykryzysowa i Tarcza Finansowa PFR – wsparcie dla przedsiębiorców bez tajemnic
Pobierz Nr 2.2.(11).pdf 12.31 MB

Obserwatorium Przedsiębiorcom 3: Szanse i wyzwania pracy zdalnej
Pobierz 20200806_Obserwatorium_przedsiębiorcom_Nr 3_Praca zdalna(1).pdf 5.28 MB

Obserwatorium Przedsiębiorcom 4: Odnaleźć się w (post)pandemicznym biznesie: przyszłość firm i zmiany strukturalne
Pobierz Nr 4.pdf 4.81 MB

Obserwatorium Przedsiębiorcom 5: Zatrudnianie cudzoziemców jako szansa dla (post)pandemicznego biznesu
Pobierz 20201005_O5.pdf 1.75 MB

W czerwcu ubiegłego roku rozpoczęliśmy realizację projektu badawczego pt.: Strategie sukcesu. Badanie wyborów edukacyjno-zawodowych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych/ ponadpodstawowych z terenu aglomeracji poznańskiej. Jego celem było zebranie, analiza i udostępnienie wiedzy na temat wyborów edukacyjno-zawodowych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych/ ponadpodstawowych z terenu aglomeracji poznańskiej oraz zbadanie determinant wyborów edukacyjno-zawodowych w kontekście uwarunkowań indywidualnych i społecznych.

W dniu 04.04.2019 zorganizowaliśmy konferencję promującą raport oraz towarzyszące konferencji warsztaty dla uczniów. Uczestnicy otrzymali m.in. broszurę Człowiek sukcesu, będącą streszczeniem raportu.Broszura Zawody poligraficzne, to pierwsza taka publikacja z serii o zawodach opracowanych przez pracowników Obserwatorium. Broszura skierowana jest zarówno do uczniów, doradców zawodowych, nauczycieli i wychowawców, jak również dla decydentów oraz inwestorów i przedsiębiorców.

W publikacji zaprezentowanych jest pięć zawodów: drukarz i introligator, technik procesów drukowania, technik procesów introligatorskich  oraz  technik grafiki i poligrafii cyfrowej. Oprócz opisu każdego zawodu, czytelnik pozna statystyki z rynku edukacji oraz sytuację na aglomeracyjnym  rynku pracy w omawianej branży. Dodatkowo została zamieszczona mapa aglomeracji, gdzie zaznaczone są placówki, w których można zdobyć opisywane zawody.

Broszura Zawody poligraficzne, to zapowiedź serii 12 broszur poświęconych zawodom, których uczniowie mogą się kształcić w aglomeracji poznańskiej. Zapraszamy do lektury.

Zawody poligraficzne
Pobierz 20180116_zawody_poligraficzne_strona.pdf 4.42 MB


Broszura Zawody teleinformatyczne, to druga publikacja z serii o zawodach opracowanych przez pracowników Obserwatorium. Broszura skierowana jest zarówno do uczniów, doradców zawodowych, nauczycieli i wychowawców, jak również dla decydentów oraz inwestorów i przedsiębiorców.

W publikacji zaprezentowanych jest trzy zawody: technik informatyk, technik teleinformatyk oraz monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych. Oprócz opisu każdego zawodu, czytelnik pozna statystyki z rynku edukacji oraz sytuację na aglomeracyjnym  rynku pracy w omawianej branży. Dodatkowo została zamieszczona mapa aglomeracji, gdzie zaznaczone są placówki, w których można zdobyć opisywane zawody.

Zapraszamy do lektury.

Zawody teleinformatyczne
Pobierz 20180824_zawody_informatyczne.pdf 4.63 MB


Broszura skierowana jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych, w szczególności osób kształcących się w szkołach branżowych i technikum. W publikacji autorzy starali się odpowiedzieć na pytania: jakie informacje wziąć pod uwagę przy wyborze szkoły ponadgimnazjalnej/ponadpodstawowej; w czym może pomóc doradca zawodowy; CV, czyli co to właściwie jest oraz jak wykorzystać doświadczenie praktyk zawodowych w budowaniu swojego CV. Ponadto w broszurze znajdują się wskazówki m.in. jak wykorzystać Internet w procesie budowania profesjonalnego wizerunku oraz jak zmienić pracę.

Publikacja powstała na podstawie raportu z badań Metody poszukiwania pracy i metody rekrutacji pracowników. Porównanie na przykładzie aglomeracji poznańskiej realizowanych w 2016 r. przez zespół Obserwatorium.

Broszura może służy jako informator dla uczniów, oraz może być podstawą do opracowania ćwiczeń podczas lekcji przedsiębiorczości czy zajęć z doradcą zawodowym.

 

sciezka-224x300.jpg
Szukam ścieżki kariery dla siebie

Broszura skierowana jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych, w szczególności osób kształcących się w szkołach branżowych i technikum. W publikacji autorzy starali się odpowiedzieć na pytania: jakie informacje wziąć pod uwagę przy wyborze szkoły ponadgimnazjalnej/ponadpodstawowej; w czym może pomóc doradca zawodowy; CV, czyli co to właściwie jest oraz jak wykorzystać doświadczenie praktyk zawodowych w budowaniu swojego CV. Ponadto w broszurze znajdują się wskazówki m.in. jak wykorzystać Internet w procesie budowania profesjonalnego wizerunku oraz jak zmienić pracę.Publikacja powstała na podstawie raportu z badań Metody poszukiwania pracy i metody rekrutacji pracowników. Porównanie na przykładzie aglomeracji poznańskiej realizowanych w 2016 r. przez zespół Obserwatorium.

Broszura może służy jako informator dla uczniów, oraz może być podstawą do opracowania ćwiczeń podczas lekcji przedsiębiorczości czy zajęć z doradcą zawodowym.
Pobierz 20170901_broszura_strona.pdf 370 KB

Broszura skierowana jest zarówno do uczniów szkół podstawowych i gimnazjum oraz pracodawców. Publikacja zawiera podstawowe informacje na temat kształcenia w zawodzie technik informatyk oraz w zawodach pokrewnych na terenie aglomeracji poznańskiej.

Broszura została opracowana przez Zespół Obserwatorium na podstawie danych udostępnionych przez Wydział Oświaty UMP oraz Wydział Edukacji Starostwa Powiatowego w Poznaniu.

Technik Informatyk
Pobierz Technik-Informatyk.pdf 4.05 MB

Broszura skierowana jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych, w szczególności uczniów kształcących się w szkołach branżowych i technikum. W publikacji znajdują się informacje w jaki sposób pracodawcy z aglomeracji poznańskiej poszukają pracownika oraz jak uczniowie poszukają zatrudnienia. Jak uczniowie oraz pracodawcy w procesie poszukiwania zatrudnienia i pracownika wykorzystują Internet. Ponadto w broszurze zamieszczono wiele wskazówek jak przygotować się do wejścia na rynek pracy oraz do rozmowy kwalifikacyjnej. Dodatkowo można poznać kompetencje przyszłości, które będą wymagane przez pracodawców.

Publikacja powstała na podstawie raportu z badań Metody poszukiwania pracy i metody rekrutacji pracowników. Porównanie na przykładzie aglomeracji poznańskiej realizowanych w 2015 r. przez zespół Obserwatorium.

Broszura może służy jako informator dla uczniów, oraz może być podstawą do opracowania ćwiczeń podczas lekcji przedsiębiorczości czy zajęć z doradcą zawodowym. Już wkrótce gotowy zestaw materiałów edukacyjnych przygotowany na podstawie broszury będzie dostępny na stronie internetowej.

Najpopularniejsze sposoby poszukiwania pracy i pracownika
Pobierz Najpopularniejsze sposoby poszukiwania pracy i pracownika.pdf 401 KB

Broszura skierowana jest do wszystkich zainteresowanych sytuacją społeczno-ekonomiczną aglomeracji poznańskiej. W jednym miejscu zgromadzone zostały kluczowe wskaźniki dotyczące stanu demografii, rynku pracy, gospodarki i edukacji. Dane dotyczą zarówno miasta Poznania, jak i gmin powiatu poznańskiego.

Czytelnie przedstawione statystyki mogą posłużyć decydentom do opisu aktualnej sytuacji regionu podczas rozmów z inwestorami oraz mogą być wykorzystane podczas lekcji m.in. geografii, przedsiębiorczości oraz zajęć z doradcą zawodowym w szkołach ponadgimnazjalnych.

Aglomeracja w liczbach powstaje w oparciu o statystyki publikowane przez Główny Urząd Statystyczny, Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu oraz Bank Danych Lokalnych.

Zapraszamy do lektury.

000-okladka-przód_2021_PL_KRZYWE.jpg
Aglomeracja w liczbach 2021 PL
Pobierz AWL_2021_POL.pdf 3.07 MB
000-okladka-przód_2021_KRZYWE_ENG.jpg
Aglomeracja w liczbach 2021 EN
Pobierz AWL_2021_EN.pdf 3.67 MB
000-okladka-przód_2021_KRZYWE_DE.jpg
Aglomeracja w liczbach 2021 DE
Pobierz AWL_2021_DE.pdf 3.12 MB
000-okladka-przód_2021_KRZYWE_RUS.jpg
Aglomeracja w liczbach 2021 RU
Pobierz AWL_2021_RU.pdf 3.22 MB
000-okladka-przód_2020_PL_KRZYWE.jpg
Aglomeracja w liczbach 2020 PL
Pobierz AWL_2020_POL_A5.pdf 2.85 MB
000-okladka-przód_2020_KRZYWE_ENG.jpg
Aglomeracja w liczbach 2020 EN
Pobierz AWL_2020_ENG_A5_1.pdf 2.72 MB
000-okladka-przód_2020_KRZYWE_DE.jpg
Aglomeracja w liczbach 2020 DE
Pobierz AWL_2020_DE_A5_1.pdf 3.21 MB
000-okladka-przod_2020_RU_KRZYWE.jpg
Aglomeracja w liczbach 2020 RU
Pobierz AWL_2020_RU_A5.pdf 3.57 MB
AWL_2019_PL_www.jpg
Aglomeracja w liczbach 2019 PL
Pobierz AWL_2019_PL_www.pdf 3.27 MB
AWL_2019_EN_www.jpg
Aglomeracja w liczbach 2019 EN
Pobierz AWL_2019_EN_www.pdf 3.21 MB
AWL_2019_DE_www.jpg
Aglomeracja w liczbach 2019 DE
Pobierz AWL_2019_DE_www.pdf 3.7 MB
AWL_2019_RU_www.jpg
Aglomeracja w liczbach 2019 RU
Pobierz AWL_2019_RU_www.pdf 3.07 MB
AWL_2018_POL.jpg
Aglomeracja w liczbach 2018 PL
Pobierz AWL_2018_POL_small.pdf 2.76 MB
AWL_2018_ENG.jpg
Aglomeracja w liczbach 2018 EN
Pobierz AWL_2018_ENG_small.pdf 3.11 MB
AWL_2018_RUS.jpg
Aglomeracja w liczbach 2018 RU
Pobierz AWL_2018_RUS_small.pdf 3.33 MB
AWL_2017_PL.jpg
Aglomeracja w liczbach Q3-2017 PL
Pobierz AWL_2017_PL_small.pdf 3.01 MB
AWL_2017_EN.jpg
Aglomeracja w liczbach Q3-2017 EN
Pobierz AWL_2017_EN_small.pdf 3.3 MB
AWL_2017_RU.jpg
Aglomeracja w liczbach Q3-2017 RU
Pobierz AWL_2017_RU-small.pdf 3.44 MB
AWL_Q3_2016_PL.jpg
Aglomeracja w liczbach Q3-2016 PL
Pobierz AWL-Q3-2016-PL.pdf 2.66 MB
AWL-Q3-2016-EN.jpg
Aglomeracja w liczbach Q3-2016 EN
Pobierz AWL-Q3-2016-EN_small.pdf 4.22 MB
AWL-Q3-2015-PL.jpg
Aglomeracja w liczbach Q3-2015 PL
Pobierz AWL-Q3-2015-PL.pdf 2.5 MB
AWL-Q3-2015-EN.jpg
Aglomeracja w liczbach Q3-2015 EN
Pobierz AWL-Q3-2015-EN.pdf 3.08 MB

Broszura skierowana jest do uczniów szkół gimnazjalnych. Publikacja powstała na podstawie analizy danych zastanych, której wyniki przedstawia raport Dwa światy? System kształcenia zawodowego a potrzeby rynku pracy aglomeracji poznańskiej. W broszurze uczniowie znajdą schemat możliwej ścieżki kształcenia po ukończeniu gimnazjum, definicję zawodu oraz dowiedzą się co to są kwalifikacje zawodowe i jak zdobyć dyplom zawodowy. Ponadto publikacja zawiera informacje na temat najpopularniejszych zawodów wśród absolwentów szkół zawodowych z terenu Poznania oraz powiatu poznańskiego, ranking 10 najpopularniejszych zawodów wśród uczniów szkół zawodowych w aglomeracji (dane z 2014 r.) oraz umiejętności poszukiwane przez pracodawców wśród pracowników.

Broszura może służyć jako informator dla uczniów, oraz może być podstawą do opracowania ćwiczeń podczas lekcji przedsiębiorczości czy zajęć z doradcą zawodowym.

Zapraszamy do lektury.

SMS Gimnazjalisty
Pobierz SMS Gimnazjalisty.pdf 1.14 MB

Broszura jest zbiorem najważniejszych wyników badań Potrzeby kadrowe przedsiębiorców aglomeracji poznańskiej na tle kierunków społeczno-gospodarczego rozwoju regionu – diagnoza, prognoza, monitoring realizowanych w 2014 roku. Głównym celem przeprowadzonego badania było zebranie i opracowanie informacji, które mogą służyć zarówno pracodawcom, jak i pracownikom aglomeracji poznańskiej w budowaniu dalszej strategii rozwoju i zatrudnienia.

W publikacji można przeczytać o potencjale demograficznym i gospodarczym aglomeracji poznańskiej, sytuacji na rynku pracy z perspektywy przedsiębiorców oraz o potrzebach kadrowych zgłaszanych przez pracodawców biorących udział w badaniu. Ponadto w broszurze został przedstawiony ranking kompetencji pozazawodowych oczekiwanych przez pracodawców od kandydatów do pracy, ranking stanowisk objętych zwolnieniami, a także ocena przygotowania absolwentów do pracy.

Zapraszamy do lektury.

Potrzeby kadrowe przedsiebiorcow aglomeracji poznanskiej
Pobierz Potrzeby kadrowe przedsiebiorcow aglomeracji poznanskiej.pdf 5.39 MB

Wszelkie prawa zastrzeżone 2018 - Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje znajdują się w POLITYCE PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES. OK, rozumiem