Raporty z badań

Obserwatorium prowadzi badania oparte na wiedzy zastanej (np. analizy statystyczne) oraz badania terenowe (np. wywiady), przekazuje wytworzoną wiedzę w sposób bezpośredni (np. konferencje) i pośredni (np. raporty), tworząc opracowania zwarte (np. artykuły) i opracowania popularyzatorskie (np. broszury i flesze informacyjne).

Ewaluacja standardów doradztwa zawodowego dla techników/branżowych szkół I stopnia opracowanych w ramach projektu „Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu – wspieramy rozwój kształcenia zawodowego w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (01.04.2017 – 30.11.2019)

Przedmiotem ewaluacji były standardy doradztwa zawodowego dla technikum oraz dla szkół branżowych I stopnia opracowane w ramach projektu „Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu – wspieramy rozwój kształcenia zawodowego w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania” .

Standardy zostały opracowane w roku szkolnym 2017/2018 przez zespół pracowników Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży w Poznaniu, we współpracy ze szkolnymi doradcami zawodowymi, dyrektorami szkół uczestniczących w projekcie, a także przedstawicielami Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Poznania, Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Powiatu Śremskiego i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych Nr 5 w Poznaniu. Wypracowane rozwiązania wdrożono w roku szkolnym 2018/2019 w 22 placówkach uczestniczących w projekcie. Pierwsza ewaluacja standardów odbyła się w lipcu 2019 r .

Niniejszy raport zawiera opis wyników, a także wniosków i rekomendacji z ewaluacji, która została przeprowadzona od czerwca do sierpnia 2021 r., czyli po 2 lata po zakończeniu wdrażania standardów. Zakres czasowy badania obejmował rok szkolny 2020/2021. Do udziału w ewaluacji zostały zaproszone wszystkie 22 placówki (branżowe szkoły I stopnia, technika i zespoły obejmujące oba typy szkół) biorące udział w projekcie oraz dodatkowo 1 placówka spoza projektu, która zdecydowała się na wdrożenie standardów.

Ewaluacja miała charakter wewnętrzny i została przeprowadzona przez zespół analityków z Obserwatorium Gospodarki i Rynku Pracy Aglomeracji Poznańskiej, działającego przy Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży – partnera projektu „Kwalifikacje zawodowego kluczem do sukcesu”.

Ewaluacja standardów doradztwa zawodowego dla techników/branżowych szkół I stopnia: raport z części ilościowej badania
Pobierz 2021_Ewaluacja_standardów_raport_cz._ilościowa.pdf 1.56 MB
Infografika z części ilościowej badania
Pobierz ewaluacja standardów doradztwa_pion.pdf 119 KB
Raport podsumowuje badania ilościowe przeprowadzone na 420 przedsiębiorcach aglomeracji poznańskiej w trzecim i czwartym kwartale 2020 roku. Jego celem jest przedstawienie rezultatów analizy zapotrzebowania pracodawców z terenu aglomeracji poznańskiej na kompetencje zatrudnianych pracowników-migrantów. Adresatami opracowania są odbiorcy z kilku grup. Dla przedstawicieli władz państwowych oraz samorządowych wypracowane przez nas wnioski mogą być wsparciem w tworzeniu i realizacji polityki na rzecz migrantów w Polsce. Dotyczy to określenia kluczowych płaszczyzn współpracy z pracodawcami zatrudniającymi cudzoziemców, a następnie planowania działań skierowanych zarówno do migrantów, jak i do przedsiębiorców w taki sposób, aby były one adekwatne do realnych potrzeb obu grup (m.in. świadczenie wsparcia informacyjnego, administracyjnego i finansowego, opracowanie oferty edukacyjnej w zakresie kompetencji kulturowych (głównie językowych), stricte zawodowych i miękkich oraz ich wykorzystania w miejscu pracy etc.). Przedsiębiorstwa aglomeracji poznańskiej zatrudniające obcokrajowców mogą wykorzystać wyniki raportu do podjęcia dialogu z przedstawicielami władz oraz zainicjowania zmian w przepisach prawnych dotyczących procesu zatrudnienia cudzoziemców w Polsce oraz ich funkcjonowania na rynku pracy. Przedstawione informacje mogą pomóc w opracowaniu rozwiązań ułatwiających adaptację migrantów do warunków rynku pracy oraz ich integrację ze społecznością lokalną, a także ograniczających szarą strefę i zapewniających cudzoziemcom lepszą ochronę na rynku pracy.
- fragment strzeszczenia
Popyt pracodawców na kompetencje cudzoziemców zatrudnianych na terenie aglomeracji poznańskiej
Pobierz Raport_końcowy(1).pdf 7.73 MB
Opracowanie przedstawia najważniejsze wnioski oraz rekomendacje dla instytucji JST sformułowane na podstawie analizy materiału badawczego zgromadzonego w trakcie zogniskowanych wywiadów grupowych, przeprowadzonych w ramach jakościowej części projektu pt. „Potrzeby kadrowe przedsiębiorców aglomeracji poznańskiej na tle kierunków społeczno-gospodarczego rozwoju regionu. Diagnoza, prognoza, monitoring".

Rekomendacje dla instytucji JST Potrzeby kadrowe
Pobierz Rekomendacje_dla_instytucji_JST Potrzeby kadrowe.pdf 1.03 MB
Raport prezentuje wyniki kolejnej edycji badania pt. „Potrzeby kadrowe przedsiębiorców aglomeracji poznańskiej na tle kierunków społeczno-gospodarczego rozwoju regionu. Diagnoza, prognoza, monitoring", zrealizowanego na zlecenie Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży w Poznaniu. Głównym celem badania było określenie potrzeb kadrowych przedsiębiorców aglomeracji poznańskiej na tle kierunków rozwoju społeczno-gospodarczego regionu oraz porównanie uzyskanych danych z wynikami poprzednich edycji badania, przeprowadzonych w 2014 i 2017 roku.


Potrzeby kadrowe
Pobierz Potrzeby kadrowe.pdf 4.35 MB
II edycja badań „Strategie sukcesu. Ścieżki edukacyjno-zawodowe absolwentów szkół ponadpodstawowych z terenu aglomeracji poznańskiej” jest kontynuacją omówienia problematykikariery zawodowej oraz procesu wejścia na rynek pracy. Tytułowe strategie sukcesu nawiązują do 20 monograficznych narracji karier edukacyjno-zawodowych zawartych w raporcie. Na opracowanie składają się także analizy przekrojowe dotyczące problemów kluczowych dla sukcesu oraz komentarze ekspertów.
Strategie sukcesu - Raport 2019
Pobierz RAPORT_2019_1.pdf 1.25 MB
Celem badania pt.: „Strategie sukcesu. Badanie wyborów edukacyjno-zawodowych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych z terenu aglomeracji poznańskiej" było zebranie, analiza i udostępnienie wiedzy na temat wyborów edukacyjno-zawodowych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych z terenu aglomeracji poznańskiej oraz zbadanie determinant wyborów edukacyjno-zawodowych w kontekście uwarunkowań indywidualnych i społecznych. Na nasze zaproszenie odpowiedziało dwudziestu absolwentów szkół z terenu aglomeracji poznańskiej.


Strategie sukcesu - Raport 2018
Pobierz Raport_2018b.pdf 3.02 MB
Raport „Potrzeby kadrowe przedsiębiorców aglomeracji poznańskiej na tle kierunków społeczno-gospodarczego rozwoju regionu. Diagnoza, prognoza, monitoring” zrealizowany na zlecenie Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży w Poznaniu. Głównym celem badania było określenie potrzeb kadrowych przedsiębiorców aglomeracji poznańskiej na tle kierunków rozwoju społeczno-gospodarczego regionu oraz porównanie uzyskanych danych z wynikami poprzedniej edycji badania przeprowadzonego w 2014 roku. Realizacja tak sformułowanego celu badawczego nabiera szczególnego znaczenia w sytuacji korzystnych zmian zachodzących, zarówno w gospodarce, jak i na krajowym oraz wielkopolskim rynku pracy.
Raport - Potrzeby kadrowe przedsiębiorców aglomeracji poznańskiej
Pobierz 20180327_raport.pdf 12.52 MB

Raport jest skierowany przede wszystkim do osób zainteresowanych sytuacją gospodarczą na terenie aglomeracji poznańskiej, a także decydentów chcących kreować opartą na dowodach politykę rynku pracy. Adresatami badań są również ekonomiści, dla których zaprezentowane podejście badawcze może okazać się interesujące.

Celem badania było opracowanie 13 miesięcznej prognozy stopy bezrobocia dla poszczególnych powiatów z terenu województwa Wielkopolskiego i zbadanie jej trafności w porównaniu do danych historycznych. Zakres czasowy prognozy to kwiecień 2015 – kwiecień 2016. W celu osiągnięcia celu badawczego posłużono się dwoma skrajnie różnymi modelami prognostycznymi, które zasilono miesięcznymi danymi za okres styczeń 2005 – marzec 2016 gromadzonymi przez powiatowe urzędy pracy z terenu Wielkopolski.
Raport niniejszy podsumowuje zrealizowane zadania badawcze. Części raportu takie jak: wprowadzenie, teoria prognozowania oraz przegląd badań zestawiają kluczowe informacje ze zgromadzonych materiałów źródłowych; podpunkt dane empiryczne prezentuje statystyki opisowe i metodykę wstępnej obróbki zgromadzonych danych. W podpunkcie metodologia badań znalazło się szczegółowe objaśnienie dotyczące dwóch opracowanych modeli prognostycznych i metod ich estymacji. W podpunkcie tym zaprezentowano również wyniki badań i porównano osiągi modeli w zakresie precyzji prognozy. Całość raportu kończy podsumowanie.

Prognoza stopy bezrobocia na terenie małych jednostek przestrzennych, Poznań 2016
Pobierz Prognoza_stopy_bezrobocia_na_terenie_malych_jednostek_przestrzennych.pdf 1.04 MB

Problematyką projektu badawczego pn. Metody poszukiwania pracy a metody rekrutacji pracownika. Porównanie na przykładzie aglomeracji poznańskiej są rozbieżności występujące pomiędzy metodami rekrutacji pracownika przez pracodawców i metodami poszukiwania pracy przez uczniów przygotowujących się do wejścia na rynek pracy. Celem głównym projektu jest określenie stopnia spójności w metodach poszukiwania pracy przez uczniów ostatnich klas szkół zawodowych i metodach rekrutacji pracowników przez pracodawców oraz zidentyfikowanie czynników, które mają na to wpływ. Głównemu celowi projektu badawczego towarzyszą także cele szczegółowe.

Metody poszukiwania pracy a metody rekrutacji pracownika. Porównanie na przykładzie aglomeracji poznańskiej
Pobierz Dwa_Swiaty.pdf 2.78 MB

Raport powstał w oparciu o badania realizowane na zlecenie Obserwatorium w 2014 roku. Celem głównym projektu było wypracowanie metodologii służącej wsparciu procesu dostosowywania kwalifikacji i umiejętności zasobów ludzkich do aktualnych oraz przyszłych potrzeb pracodawców aglomeracji poznańskiej poprzez analizę potrzeb kadrowych pracodawców aglomeracji poznańskiej na tle kierunków rozwoju społeczno-gospodarczego. Drugim ważnym celem było wypracowanie metodologii, w oparciu o którą Obserwatorium Gospodarki i Rynku Pracy Aglomeracji Poznańskiej realizuje bieżący monitoring gospodarki aglomeracji poznańskiej. Problemem badawczym było określenie potrzeb kadrowych pracodawców aglomeracji poznańskiej na tle kierunków rozwoju społeczno-gospodarczego regionu.

Potrzeby kadrowe przedsiębiorców aglomeracji poznańskiej na tle kierunków społeczno-gospodarczego rozwoju regionu – diagnoza, prognoza, monitoring
Pobierz Raport_z_badan_wlasnych.pdf 2.05 MB

Raport jest wynikiem analizy danych zastanych, której celem była próba odpowiedzi na pytanie o rozmiar i charakter niedopasowań strukturalnych w zakresie popytu i podaży absolwentów szkół zawodowych na terenie aglomeracji poznańskiej. W zamyśle autorów konieczne było przedstawienie rozległego kontekstu procesu przejścia na rynek pracy absolwentów szkół zawodowych, co umożliwia uzyskanie pełniejszego obrazu złożoności tego wycinka rynku pracy. W związku z tym w opracowaniu poruszono szereg kwestii teoretycznych, ukazano sytuację społeczno-gospodarczą na terenie aglomeracji i skupiono się na analizie statystycznej i ekonometrycznej szerokiego spektrum danych zastanych. Dane te pochodziły w szczególności ze statystyk gromadzonych przez Urząd Miasta Poznania, Główny Urząd Statystyczny w Poznaniu, System Informacji Oświatowych, a także Powiatowy i Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu. Oprócz danych zastanych wykorzystano publikacje naukowe, raporty i dokumenty regionalne, które nie tylko pozwoliły na opracowanie ram teoretycznych analizy, ale i usystematyzowały i uzupełniły treść opracowania.

Dwa światy? System kształcenia zawodowego a potrzeby rynku pracy aglomeracji poznańskiej.
Pobierz dwa_swiaty_system.pdf 2.42 MB

Wszelkie prawa zastrzeżone 2018 - Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje znajdują się w POLITYCE PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES. OK, rozumiem