Studia

Poznań jest jednym z największych ośrodków akademickich w Polsce.

Co czwarta osoba spotykana na ulicy jest studentem. Jest to możliwe, ponieważ Poznań może poszczycić się bardzo bogatą ofertę edukacyjną – w mieście działa osiem uczelni państwowych i wiele uczelni niepublicznych. Zebrane przez pracowników CDZdM doświadczenie, wynikające m.in. z tysięcy konsultacji indywidualnych, sprawia, że wiemy, jakie informacje są najbardziej przydatne dla przyszłych studentów.

W niniejszej zakładce prezentujemy dane, które z całą pewnością przydadzą się każdemu, kto myśli o kontynuowaniu edukacji na studiach wyższych.

Przewodnik po rekrutacji

Proces aplikowania na studia odbywa się on-line, za pośrednictwem internetowego systemu rejestracji kandydatów. W rekrutacji brane są pod uwagę wyniki z danego przedmiotu lub przedmiotów uzyskanych na egzaminie maturalnym. W przypadku nielicznych kierunków wymagane jest przystąpienie do egzaminu dodatkowego.

Podstawowa rekrutacja przeprowadzana jest raz w roku. Terminy jej rozpoczęcia i zakończenia mogą różnić się pomiędzy poszczególnymi uczelniami, stąd osoby zainteresowane podjęciem studiów powinny śledzić stronę internetową danej uczelni, na której zostanie zamieszczona stosowna uchwała regulująca warunki, tryby oraz terminy rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji.

Przygotowaliśmy dla Ciebie krótką instrukcję dotyczącą zasad aplikacji na studia.

Krok 1 – przygotowanie do rejestracji


Zaczynamy od najtrudniejszego elementu, czyli wyboru kierunku studiów. Tutaj warto zwrócić uwagę na trzy kryteria:

 

 • Kryterium 1: zgodność wyboru danego kierunku predyspozycjami, wartościami, uzdolnieniami i zainteresowaniami (jeśli będziesz miał problem z tym punktem, pomocna może okazać się wizyta w Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży połączona z przeprowadzeniem badań predyspozycji zawodowych),
 • Kryterium 2: uwzględnienie przy wyborze kierunku związanych z nim perspektyw zatrudnienia (sięgnij do najnowszych raportów dotyczących stopy bezrobocia absolwentów danych kierunków, raportów charakteryzujących zawody nadwyżkowe i deficytowe i prognoz zawodów),
 • Kryterium 3: bazowanie nie tylko na przedmiotach maturalnych i sposobie ich przeliczania, ale także na progach punktowych danego kierunku (postaraj się dotrzeć do opracowań, które obrazują zmiany minimum punktowego na przestrzeni przynajmniej ostatnich dwóch lat; sprawdź także, czy interesująca Cię propozycja nie wymaga przystąpienia do dodatkowego egzaminu, np. z rysunku czy rzeźby w glinie itp.).

 

Pamiętaj także, że w Polsce obowiązuje system boloński, zatem organizacja studiów przedstawia się następująco:

 

 • studia I stopnia: studia trwające od 6 (studia licencjackie) do 7 semestrów (studia inżynierskie) i kończące się uzyskaniem tytułu licencjata lub inżyniera,
 • studia II stopnia: studia kończące się uzyskaniem tytułu magistra, magistra inżyniera lub równorzędnego tytułu. Studia drugiego stopnia trwają od 3 do 4 semestrów. Przed podjęciem studiów magisterskich wymagane jest ukończenie studiów I stopnia, co oznacza, że bezpośrednio po szkole średniej nie możesz aplikować na te studia,
 • jednolite studia magisterskie – trwają od 9 do 12 semestrów (zależnie od kierunku studiów) i kończą się uzyskaniem tytułu magistra lub tytułu równorzędnego. Wymogi rekrutacyjne są identyczne, jak w przypadku studiów I stopnia.

 

Krok 2 – rejestracja w systemie

Zaczynamy od założenia indywidualnego konta rejestracyjnego, które umożliwi wprowadzenie swoich danych do systemu informatycznego uczelni, ale także pozwoli na bieżąco sprawdzać proces rekrutacji.

Podczas wypełniania rubryk należy podać dane osobiste i – jeśli już posiadasz – wyniki z egzaminów maturalnych. Jeśli rejestrujesz się przed ogłoszeniem wyników egzaminu maturalnego, to te dane będziesz mógł wprowadzić później. Dane osobiste oznaczają tu wszystkie dane osobowe (takie jak numer dowodu osobistego lub paszportu) oraz informacje kontaktowe (adres zamieszkania/zameldowania, adres e-mail, telefon). Najważniejsze – wskazujesz kierunki, którymi jesteś zainteresowany.

W systemie należy również wgrać swoje zeskanowane zdjęcie, które musi spełniać wymagania stosowane przy wydawaniu dowodów osobistych. Pamiętaj, że to zdjęcie będzie widniało na Twojej legitymacji studenckiej.

Poniżej znajdują się adresy internetowe systemów rekrutacji poznańskich publicznych szkół wyższych:

Krok 3 – opłata rekrutacyjna

Nie należy zapomnieć o dokonaniu opłaty rekrutacyjnej za wybrany kierunek (jej kwota waha się w zależności od wybranego kierunku od 85 do 150 złotych). Kwota ta zostaje przejęta przez uczelnie i podlega zwrotowi wyłącznie w określonych sytuacjach. Podaną podczas rekrutacji kwotę należy wpłacić na podany podczas rekrutacji numer konta. Można wykonać tę opłatę na poczcie, w ajencji lub w formie przelewu internetowego. Po pojawieniu się kwoty na indywidualnym koncie rekrutacyjnym należy przyporządkować ją do wybranego kierunku lub kierunków.

Warunki dokonywania opłat i ewentualnych zwrotów:

UAM

Opłata rekrutacja wynosi 85 zł za każdy wybrany w systemie kierunek. Zwrot przysługuje wyłącznie w sytuacji, w której:
 • dokonałeś nadpłaty, czyli wpłaciłeś więcej niż wymagana opłata,
 • kierunek studiów nie został unieruchomiony,
 • zrezygnowałeś z rekrutacji przed ostatecznym terminem rejestracji wyznaczonym dla danego kierunku studiów,
 • dokonałeś wpłaty po ostatecznym terminie rejestracji na dany kierunek, a więc nie jesteś brany pod uwagę podczas rekrutacji,

 • Politechnika Poznańska

  Opłata za przeprowadzenie rekrutacji na kierunku architektura i architektura wnętrz wynosi 150 zł, w przypadku pozostałych kierunków jej kwota została ustalona na 85 zł. Kandydat wnosi jedną opłatę za postępowanie związane z przyjęciem na studia, za daną formę studiów (stacjonarne, niestacjonarne) i poziom (studia pierwszego i drugiego stopnia), bez względu na liczbę wskazanych kierunków studiów. W przypadku wskazania kierunków, dla których obowiązują różne opłaty, wnosi opłatę wyższą. Wniesiona opłata nie podlega zwrotowi.

  Uniwersytet Ekonomiczny

  Opłata rekrutacyjna za jedno zgłoszenie wynosi 85 zł. Uczelnia nie zwraca opłaty za przeprowadzenie rekrutacji na studia.

  Uniwersytet Przyrodniczy

  Wysokość opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia wynosi 85 zł. Opłatę wnosi się oddzielnie na każdy kierunek i formę studiów. Kandydatów ubiegających się o przyjęcie na kierunek projektowanie mebli obowiązuje ponadto egzamin z rysunku odręcznego, za który dodatkowo trzeba dopłacić 65 zł. Wniesiona opłata podlega zwrotowi tylko w uzasadnionych przypadkach.

  AWF

  Wysokość opłaty rekrutacyjnej wynosi:
 • 100 zł dla osób ubiegających się o przyjęcie na studia, na które postępowanie kwalifikacyjne obejmuje sprawdzian sprawności fizycznej,
 • 85 zł dla osób ubiegających się o przyjęcie na studia na pozostałe kierunki.
 • Kandydat ubiegający się o przyjęcie na więcej niż jeden kierunek wnosi odrębnie opłatę za postępowanie rekrutacyjne na każdym z nich.
  Opłata rekrutacyjna podlega zwrotowi w następujących przypadkach:
 • nieuruchomienia kierunku studiów,
 • nieważnej rejestracji z powodu braku wskazania przez kandydata kierunku,
 • podwójnego wniesienia opłaty za ten sam kierunek realizowany na określonym poziomie i formie studiów,
 • umotywowanej nieobecności kandydata na egzaminie wstępnym, jeżeli wynik egzaminu jest podstawowym kryterium kwalifikacji w postępowaniu rekrutacyjnym,
 • wniesienia opłaty po terminie powodującym nieuwzględnienie kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym przez wydziałową komisję rekrutacyjną,
 • wykrycia przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów przez lekarza medycyny pracy.

 • Uniwersytet Medyczny

  Opłata za postępowanie związane z przyjęciem na studia wynosi:
 • 100 zł dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na kierunek techniki dentystyczne,
 • 85 zł dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na pozostałe kierunki
 • Zwrot opłaty rekrutacyjnej przysługuje kandydatowi w przypadku: dokonania nadpłaty, wpłynięcia opłaty po terminie, opłaty dokonanej na nieprawidłowy numer konta, rezygnacji złożonej przed terminem zakończenia rejestracji na dany kierunek studiów.

  Akademia Muzyczna

  Wysokość opłaty rekrutacyjnej wynosi 150 zł. W przypadku ubiegania się o przyjęcie na więcej niż jeden kierunek studiów, kandydat wnosi wielokrotność opłaty odpowiadającej liczbie kierunków. Opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi, chyba że kierunek studiów nie zostanie uruchomiony.

  Uniwersytet Artystyczny

  Opłata za postępowanie związane z przyjęciem na studia wynosi:
 • 85 zł dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na kierunek kuratorstwo i teorie sztuki,
 • 150 zł dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na pozostałe kierunki.
 • Kandydat może złożyć wniosek o zwrot opłaty rekrutacyjnej w przypadku:
 • rejestracji na mniej kierunków niż wynika to z wniesionej opłaty,
 • udokumentowanych pisemnie, zaplanowanych, wyjątkowo ważnych przyczyn nieobecności na egzaminie wstępnym,
 • nieuruchomienia kierunku studiów,
 • nieuzasadnionego wniesienia opłaty.
 • Krok 4 – lista zakwalifikowanych

  To etap oczekiwany przez każdego maturzystę przechodzącego proces rekrutacji. Na podstawie wyników postępowania kwalifikacyjnego tworzona jest lista rankingowa. Nie musisz udawać się osobiście na uczelnię, żeby sprawdzić, czy Twoje nazwisko widnieje na liście przyjętych. W systemie informatycznym, w którym dokonałeś rejestracji zostanie podana informacja, czy zostałeś przyjęty, czy ewentualnie znajdujesz się na liście rezerwowej, albo informacja o tym, że konkurencja okazała się zbyt duża na oferowaną przez uczelnię liczbę miejsc. Przyjęcie na studia następuje w drodze wpisu na listę studentów. Pamiętaj, że od decyzji w sprawie odmowy przyjęcia na studia przysługuje kandydatowi prawo odwołania do rektora.

  Krok 5 – złożenie dokumentów na studia

  Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na studia na podstawie pozycji rankingowej składają niezbędne dokumenty. Jeśli tego nie zrobisz w podanym terminie, mimo wstępnego przyjęcia zostaniesz skreślony z listy i Twoje miejsce zajmie osoba z listy rezerwowej.

  Wymagane dokumenty w procesie rekrutacyjnym (wykaz może się różnić w zależności od uczelni):
 • ankieta osobowa,
 • poświadczona przez uczelnię kopia świadectwa dojrzałości (wykonane kserokopie dokumentów muszą być czytelne; zgodność kopii z oryginałem będzie potwierdzana w uczelni, w dniu składania dokumentów, należy mieć ze sobą oryginał),
 • kopię pierwszej strony świadectwa ukończenia szkoły średniej,
 • dowód osobisty do wglądu,
 • dowód uiszczenia opłaty za legitymację studencką,
 • ewentualnie dodatkowo: zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do studiowania na wybranym kierunku, zaświadczenie w oryginale o statusie laureata lub finalisty olimpiady stopnia centralnego lub laureata konkursu ogólnopolskiego, certyfikat językowy.
 • Konsultacje indywidualne, jakie prowadzimy w CDZdM, są dla wielu z Was istotnym wsparciem w wyborze przyszłej ścieżki edukacyjno-zawodowej. Ponieważ pandemia koronawirusa bardzo utrudniła spotkania twarzą w twarz, niniejszy artykuł stanowi próbę zdalnego wsparcia dla przynajmniej części z Was. Zdarzało się bowiem tak, że bazując na informacjach, które nam przekazywaliście, mogliśmy Wam pomóc w kilku krokach, które bez względu na sytuację epidemiczną, możecie spróbować wykonać samodzielnie. Zostały one zaprezentowane poniżej przy założeniu „Kandydujemy na publiczną poznańską uczelnię”:

  1. Czy zamierzacie studiować w Poznaniu i czy chcecie żeby to były studia na uczelni publicznej? W niniejszym artykule, zakładamy, że tak. I choć kolejność następnych punktów jest uniwersalna i łatwa do przełożenia na studia w całym kraju, skupiliśmy się na ofercie edukacyjnej poznańskich uczelni.

  2. Napiszcie, najlepiej na czystej kartce, co zdajecie na maturze uwzględniając również jej poziom, np.:

  Przedmiot

  Poziom podstawowy

  Poziom rozszerzony

  Język polski

  65%

  -

  Język obcy

  85%

  60%

  Matematyka

  60%

  -

  Geografia

  -

  50%


  Jeżeli nie zamierzacie studiować kierunku filologicznego, wyniki ustnych matur nie będą Wam potrzebne (tym bardziej, że w okresie pandemii i tak nie były one przeprowadzane) ponieważ w Poznaniu wyniki egzaminów ustnych są uwzględniane tylko na studiach językowych (a nawet tam nie na każdym kierunku). 

  Informacja o tym, jakie zamierzacie zdać przedmioty i na jakim poziomie, jest kluczowa, żeby dostać się na studia. 

  Jeżeli macie trudność z oszacowaniem swojego wyniku (co jest zrozumiałe, bo matura wciąż przed Wami), możecie przypomnieć sobie wyniki próbnych matur, które pisaliście. Możecie też sięgnąć do opracowanych przez pracowników CDZdM zestawień średnich wyników matur dla poznańskich szkół ponadpodstawowych. Pamiętajcie jednak, że średni wynik dla danej szkoły nie odzwierciedla możliwości nikogo z Was, bo dotyczy on poprzedniego rocznika uczniów z danej szkoły, a tym samym innego niż Wasz egzaminu maturalnego. Może on jednak stanowić cenny punkt odniesienia, dlatego zachęcamy Was do jego sprawdzenia. Średnie wynik matur dla poznańskich liceów i techników znajdziecie TUTAJ.

  3. Sprawdźcie, jakie są publiczne uczelnie w Poznaniu: KLIK

  Prawdopodobnie od razu możecie skreślić kilka z ośmiu uczelni – np. jeśli do tej pory nie myśleliście o uczelni artystycznej albo nie przygotowywaliście się na egzaminy na nią, skreślicie Uniwersytet Artystyczny i Akademię Muzyczną. Jeśli nie przepadacie za dietetyką, fizjoterapią czy sportem albo jesteś pewni, że nie chcecie się tym zajmować zawodowo – skreślicie Akademię Wychowania Fizycznego. Jeśli nie zamierzacie zdawać biologii ani chemii na maturze – Uniwersytet Medyczny prawdopodobnie nie leży w kręgu Waszych zainteresowań. 

  Po tym kroku – sprawdzeniu wszystkich uczelni – prawdopodobnie zostaliście z dwoma lub trzema interesującymi Was uniwersytetami. Logiczną kontynuacją będzie sprawdzenie, jakie są tam kierunki studiów i, co równie ważne, czy to, co zdajecie na maturze, pozwoli Wam się na nie dostać.

  Jeśli chcecie sprawdzić, jak jest oceniana uczelnia, którą wybraliście, możecie posłużyć się Rankingiem Uczelni Akademickich 2021 przegotowywanym przez magazyn „Perspektywy”.
  Ranking ogólnopolski możecie znaleźć na stronie „Perspektyw”:

  4. Wybierzcie kierunek studiów. 

  Aby dostać się na dany kierunek studiów, musicie zdać na odpowiednio wysokim poziomie maturę z przedmiotów, które są wymagane we wzorze rekrutacyjnym. Jak sprawdzić jakie to są przedmioty i czy Wasz wynik przekracza wymagane minimum? Możecie to zrobić na trzy sposoby: 

  I) Pracownicy CDZdM przygotowali wyszukiwarkę kierunków studiów dla miasta Poznania. Możecie zaznaczyć w niej rodzaj studiów, interesujące Was dziedziny wiedzy lub przedmioty, które zdajecie na maturze. W odpowiedzi otrzymacie listę kierunków, które spełniają przyjęte przez Was kryteria wraz z krótkim opisem danego kierunku. Wyszukiwarkę znajdziecie TUTAJ
  II) Drugim sposobem jest sięgnięcie do opracowanego przez CDZdM zestawienia wyników rekrutacji na poznańskie uczelnie wyższe. W jednym pliku znajdują się kierunki studiów, wzory rekrutacyjne oraz minima punktowe z sześciu spośród ośmiu poznańskich uczelni publicznych. Nie znajdziecie tam Uniwersytetu Artystycznego oraz Akademii Muzycznej, ponieważ te uczelnie prowadzą nieco inną rekrutację i wyniki matur mają tam niewielkie znaczenie – dużo ważniejsze są odpowiednie umiejętności kandydatów i kandydatek sprawdzane podczas dodatkowych egzaminów przeprowadzanych przez te dwie uczelnie. Jeśli jednak myślicie o „standardowej” rekrutacji – zestawienie jest bardzo dobrym rozwiązaniem. Znajdziecie je pod tym adresem: KLIK
  III) Możecie też szukać informacji bezpośrednio na stronach interesujących Was uczelni, Załóżmy, że interesuje Was UNIWRESYTET PRZYRODNICZY. Każda uczelnia, również ta, ma zakładkę dla kandydatów. Zachęcamy, żebyście starannie się z nią zapoznali. Znajdziecie tam m.in. listę kierunków oferowanych na danej uczelni wraz z dodatkowymi informacjami. W omawianym przypadku ta lista znajduje się TUTAJ. Podobnie postępujcie z każdą inną interesującą Was uczelnią. 

  Jeżeli wykonacie ten krok, prawdopodobnie dotrzecie do miejsca, w którym będziecie mieli przed sobą listę kilku/kilkunastu kierunków, które wydadzą Wam się interesujące i na które macie szansę się dostać. Ważne, żeby połączyć te informacje – o kierunkach, które Was interesują i o tym, czy się na nie dostajecie. Co dalej?

  5. To już przedostatni punkt – więcej danych o interesujących Was kierunkach. Wydaje się oczywiste, że do podjęcia decyzji o wyborze kierunku studiów nie wystarczy fakt, że się na niego dostaniecie albo że brzmi on „interesująco”. Ważniejsze jest, by wiedzieć o tym, czego będziecie się uczyć oraz jakie kompetencje i umiejętności nabędziecie w toku studiów. Oczywiście, nie jesteście w stanie poczuć „ducha” uczelni i kierunku przed podjęciem studiów, ale możecie dowiedzieć się o danym kierunku jak najwięcej. Jak to zrobić? 

  Pokażemy Wam to na przy przykładzie inżynierii bezpieczeństwa, kierunku, którego nazwa brzmi dość intrygująco. Wiele osób wpisuje w wyszukiwarkę Google hasło „inżynieria bezpieczeństwa praca”, „inżynieria bezpieczeństwa co potem”, „inżynieria bezpieczeństwa studia” czy „inżynieria bezpieczeństwa opinie”. Tak, to jedna z rzeczy, które można zrobić. Zachęcamy jednak do tego, żeby sprawdzić starannie, czego o danym kierunku dowiecie się na stronach samej uczelni. Na oficjalnej stronie uczelni, w zakładce dla kandydata, znajdziecie garść podstawowych informacji - LINK. Jest ich zbyt mało, by podjąć dobrą decyzję, dlatego zachęcamy, by drążyć dalej. Odszukajcie wydział danego kierunku. Tam również znajduje się zakładka dla kandydata i o wiele więcej interesujących informacji (TUTAJ). Dodatkowo proponujemy, byście sprawdzili też zakładkę dla studentów – przecież już wkrótce będziecie właśnie studentami. Znajdziecie w niej plany zajęć (czyli jak będzie wyglądał Wasz tydzień). Znajdziecie też, co ważniejsze, informację o programach studiów. Dzięki nim dowiecie się, czego konkretnie będziecie się uczyć na danym kierunku – jakie są przedmioty w pierwszym, drugim i kolejnych semestrach. Sprawdzicie, z czego będziecie mieć egzaminy, a z czego tylko zaliczenia. Jeśli tej wiedzy będzie Wam za mało – poszukajcie sylabusów, które dokładnie opisują, czego będziecie uczyć się w ramach konkretnego przedmiotu. W omawianym przykładzie strefę studenta znajdziecie TUTAJ. Plany zajęć W TYM MIEJSCU, a programy studiów wraz z sylabusami tu: KLIK. Podobnie postępujcie z każdym innym interesującym Was kierunkiem na danej uczelni. 

  Warto też wspomnieć, że pracownicy CDZdM przez kilka lat przygotowywali informatory o kierunkach studiów i specjalnościach oferowanych przez poznańskie uczelnie. Wciąż mogą być one cenną wskazówką, mimo że część informacji może wymagać weryfikacji na stronach internetowych uczelni. Informatory znajdziecie TUTAJ
  Drążcie i szukajcie, każda z tych informacji poszerzy Wasz zakres wiedzy o danym kierunku. 

  6. Po wykonaniu wszystkich powyższych kroków może okazać się, że zostaliście z listą trzech -czterech wciąż interesujących Was kierunków. To dobra liczba – zapewne są wśród nich kierunki, na których zależy Wam bardziej i takie, które możecie traktować wciąż z zainteresowaniem, ale bardziej „awaryjnie”. Dajcie sobie trochę czasu na przemyślenia. Porozmawiajcie o rezultatach swojej pracy z bliskimi, może ktoś zna absolwenta danej uczelni i kierunku? Pracujcie nad dobrym wynikiem na maturze, a już po egzaminach maturalnych wróćcie do swojej listy kierunków i sprawdźcie, czy Wasze preferencje się zmieniły. Pamiętajcie też, że możecie aplikować na dowolną liczbę kierunków (tu decydują tylko pieniądze, jakie jesteście gotowi wydać na rekrutację), a decyzję podjąć już po otrzymaniu wyników matur. 
  Powodzenia!


   

  Poznań jest jednym z największych ośrodków akademickich w Polsce, a poznańskie uczelnie rokrocznie znajdują się w czołówce najlepszych uczelni w kraju. Decydując się na studia wyższe możesz wybrać jedną z ośmiu publicznych uczelni wyższych znajdujących się na terenie miasta (istnieje też wiele uczelni niepublicznych, z reguły płatnych, które znajdziesz w zakładce „Uczelnie niepubliczne”).

  Żeby rozpocząć studia musisz zdać maturę – pomyślne przejście przez egzamin dojrzałości pozwala ubiegać się o miejsce na studiach. Każda uczelnia ma opracowany swój własny system rekrutacji i swoje własne wymagania odnośnie przedmiotów wymaganych podczas ubiegania o studia na danym kierunku. Szczegółowych informacji możesz szukać na stronach uczelni w zakładkach dotyczących rekrutacji lub w zamieszczonej tutaj zakładce „przewodnik po rekrutacji”. Każda uczelnia posiada też wyodrębniony dział rekrutacji, który z przyjemnością odpowie na zadane przez Ciebie pytania. Pracownicy CDZdM również posiadają specjalistyczną wiedzę o rekrutacji na uczelnie wyższe w Poznaniu.

  Poniżej znajduje się wykaz wszystkich publicznych poznańskich uczelni wyższych wraz z linkami do stron głównych uczelni oraz danymi teleadresowymi. Zachęcamy do zapoznania się ze znajdującymi się tam zakładkami dotyczącymi rekrutacji oraz, w przypadku zainteresowania konkretnym kierunkiem, przyjrzenia się również stronom interesujących Cię wydziałów danej uczelni, opisom kierunków studiów, planom zajęć, programom studiów oraz sylabusom (plany, programy oraz sylabusy zazwyczaj znajdują się w zakładkach dla studenta).


  UCZELNIE PUBLICZNE


  ul. Wieniawskiego 1
  61-712 Poznań
  Telefon: 61 829 40 00

  Pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5
  60-965 Poznań
  Telefon do działu studiów i kształcenia: 61 665 35 48, -36 40
  al. Niepodległości 10
  61-875 Poznań
  Telefon: 61 856 90 00
  ul. Fredry 10
  61-701 Poznań
  Telefon: 61 854 60 00
  ul. Wojska Polskiego 28
  60-637 Poznań
  Telefon do działu studiów i spraw studenckich: 61 848 70 09
  ul. Królowej Jadwigi 27/39
  61-871 Poznań
  Telefon: 61 835 50 00
  ul. Święty Marcin 87
  61-808 Poznań
  Telefon: 61 856 89 00
  Al. Marcinkowskiego 29
  61–745 Poznań
  Telefon: 61 855 25 21

  UCZELNIE NIEPUBLICZNE

  Poniżej znajduje się wykaz niepublicznych uczelni wyższych w Poznaniu. Warto mieć na uwadze, że rynek uczelni niepublicznych zmienia się – powstają nowe lub znikają te, które dotąd istniały. Chociaż dokładamy wszelkich starań, żeby informacje znajdujące się na tej stronie były aktualne, zachęcamy też do samodzielnego sprawdzenia, czy w Poznaniu nie powstała uczelnia oferująca kierunki, które leżą w polu Twojego zainteresowania. Poniższy wykaz został zaczerpnięty z raportu Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu i uzupełniony o linki do stron internetowych oraz numery telefonu.

  ul. Robocza 4
  61-538 Poznań
  Telefon do biura rekrutacji: 61 835 15 11
  ul. Powstańców Wielkopolskich 5
  61-895 Poznań
  Telefon: 61 655 33 33
  ul. Nieszawska 19
  61-022 Poznań
  Telefon: 61 871 15 30
  ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10
  61-719 Poznań
  Telefon: 61 271 10 00
  ul. Garbary 71/19
  61-758 Poznań
  Telefon: 502 297 481 (rekrutacja)
  ul. Głogowska 26
  60-734 Poznań
  Telefon: 61 886 28 00
  ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 217/219
  61-485 Poznań
  Telefon: 61 843 47 96
  ul. Brzeźnicka 3
  60-133 Poznań
  Telefon: 61 655 85 85
  ul. Św. Czesława 6
  61-575 Poznań
  Telefon do biura rekrutacji: 61 61 663 62 64, -90, -92
  ul. Estkowskiego 6
  61-755 Poznań
  Telefon do biura rekrutacji: 61 850 47 76
  ul. Bułgarska 55
  60-320 Poznań
  Telefon 61 832 11 79 (adres oraz numer telefonu do biura rekrutacji)
  ul. E. Orzeszkowej 1
  60-778 Poznań
  Telefon: 61 851 05 18
  ul. Grabowa 22
  61-473 Poznań
  Telefon: 61 832 77 76
  ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10
  61-719 Poznań
  Telefon do biura rekrutacji: 61 27 11 222, -17
  ul. Prądzyńskiego 53
  61-527 Poznań
  Tel.: 61 833 05 30
  Poniżej znajdują się opracowane przez pracowników CDZdM informatory o kierunkach i specjalnościach oferowanych na Uniwersytecie Ekonomicznym, Uniwersytecie Przyrodniczym, Akademii Wychowania Fizycznego, Politechnice Poznańskiej, Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza oraz Uniwersytecie Medycznym. Dokument pochodzi z 2020 roku.


  Informator o kierunkach i specjalnościach cz. 1 - UEP, UP, AWF
  Pobierz Informator AWF, UP i UE.pdf 1.25 MB
  Informator o kierunkach i specjalnościach cz. 2 - PUT
  Pobierz Informator o kierunkach i specjalnościach cz. 2 - PUT_1.pdf 1.2 MB
  Informator o kierunkach i specjalnościach cz. 3 - UAM
  Pobierz Informator o kierunkach studiów i specjalnościach cz. III UAM.pdf 2.1 MB
  Informator o kierunkach i specjalnościach cz. 4 - UAM
  Pobierz Informator o kierunkach studiów i specjalnościach cz. IV UAM.pdf 2.36 MB
  Informator o kierunkach i specjalnościach cz. 5 - Uniwersytet Medyczny
  Pobierz Informator o kierunkach studiów cz. V Uniwersytet Medyczny.pdf 1.94 MB
  Studia prowadzone w języku angielskim na poznańskich uczelniach publicznych – oferta państwowych uczelni wyższych w Poznaniu na rok akademicki 2022/2023

  Część poznańskich państwowych uczelni wyższych umożliwia podjęcie studiów na kierunkach prowadzonych w języku angielskim. Propozycja ta jest warta rozwagi, szczególnie dla  kandydatów, którzy chcieliby doskonalić swoje umiejętności lingwistyczne lub planują w przyszłości rozpocząć studia za granicą, odbyć staż zagraniczny, zdobywać doświadczenia zawodowe w innych częściach świata. Poniżej przedstawiono listę uczelni wraz z kierunkami studiów prowadzonymi w języku angielskim.

  UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA oferuje kierunki studiów prowadzone w języku angielskim wyłącznie na studiach stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia. Zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2022/2023 określa Załącznik do uchwały nr 150/2020/2021 Senatu UAM z dnia 28 czerwca 2021 r.

  Studia stacjonarne I stopnia:
  • English Linguistics: Theories, Interfaces, Technologies
  • English Studies: Literature and Culture
  • European Legal Studies
  • Liberal Arts and Sciences
  Studia stacjonarne II stopnia:
  • Biotechnology
  • Central European and Balkan Studies
  • Chemistry
  • Digital Entrepreneurship (Słubice)
  • Environmental Protection
  • Etnologia, specjalność Cultural Differences and Transnational Processes
  • Fizyka, specjalność Physics of Advanced Materials for Energy Processing
  • Language and Communication in Healthcare
  • Language, Mind, Technology
  • Lingwistyka stosowana, specjalność Empirical Linguistics and Language Documentation
  Odpłatność za studia stacjonarne prowadzone w języku obcym w roku akademickim 2021/2022 określa Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 70/2020/2021 Rektora UAM z dnia 15 marca 2021 r.   


  UNIWERSYTET EKONOMICZNY oferuje następujące kierunki studiów w języku angielskim:

  Studia stacjonarne I stopnia:
  • Bachelor in Business Administration
  • Finance
   Studia stacjonarne II stopnia:
  • International Economic Relations (Spec. International Business)
  • Innovation Management
  • Quantitative Finance (former Financial Engineering) 
  Szczegółowe zasady rekrutacji na studia reguluje Uchwała ws. warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów pierwszego stopnia w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu w roku akademickim 2022/2023. Ważną informacją dla przyszłych kandydatów na studia jest obowiązek dostarczenia zaświadczenia potwierdzającego znajomość języka angielskiego na określonym poziomie:
  • certyfikat IELTS uzyskany nie wcześniej niż w 2018 roku z wynikiem ogólnym minimum 6.0; lub
  • certyfikat TOEFL ibt uzyskany nie wcześniej niż w 2018 roku z wynikiem minimum 70 pkt; lub
  • certyfikat TOEIC uzyskany nie wcześniej niż w 2018 roku z wynikiem minimum 700 pkt; lub
  • dyplom matury IB; lub
  • wynik z matury z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym na poziomie minimum 75%.
  Osobami zwolnionymi z przedstawienia certyfikatu są rodzimi użytkownicy języka angielskiego (native speakers). Odpłatność za studia w języku angielskim wynosi 5 200 zł za semestr na studiach 
  I stopnia oraz 5 100 zł za semestr na studiach II stopnia.


  POLITECHNIKA POZNAŃSKA oferuje kierunki anglojęzyczne na studiach stacjonarnych I stopnia:
  • Artificial Intelligence
  • Sustainable Building Engineering

  Szczegółowe zasady rekrutacji na studia określa Uchwala Nr 43/2020-2024 Senatu Akademickiego Politechniki Poznańskiej z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania na studia w roku akademickim 2022/2023. Zasady rekrutacyjne są takie same, zarówno dla kierunków studiów prowadzonych w języku polskim, jak i w języku angielskim. W roku akademickim 2021/2022 płatność za studia prowadzone w języku obcym regulowało Zarządzenie nr 18  Rektora Politechniki Poznańskiej z dnia 24 maja 2021 r. w sprawie wysokości, szczegółowych zasad pobierania oraz warunków i trybu zwalniania z opłat w roku akademickim 2021/2022. Opłaty za kształcenie na studiach w języku obcym pobierane były z wyłączeniem obywateli polskich i cudzoziemców wymienionych w zarządzeniu.

  Pracownicy CDZdM rokrocznie opracowują zestawienie wyników rekrutacji na poznańskie uczelnie wyższe. Zestawienie uwzględnia sześć z ośmiu poznańskich uczelni – pominięto Akademię Muzyczną oraz Uniwersytet Artystyczny, ponieważ nabór na te uczelnie opiera się w dużej mierze o dodatkowe egzaminy przeprowadzane bezpośrednio na uczelni.

  Zamieszczone poniżej dokumenty zawierają wzory rekrutacyjne oraz minima punktowe na Akademię Wychowania Fizycznego, Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Przyrodniczy, Uniwersytet Ekonomiczny, Politechnikę Poznańską oraz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza.


  Wyniki rekrutacji na poznańskie uczelnie wyższe – 2021-2022
  Pobierz Wyniki rekrutacji 2021-22.pdf 2.91 MB
  Wyniki rekrutacji na poznańskie uczelnie wyższe – 2020-2021
  Pobierz Wyniki rekrutacji 2020.pdf 1.79 MB
  Wyniki rekrutacji na poznańskie uczelnie wyższe – 2019-2020
  Pobierz Wyniki rekrutacji na poznańskie uczelnie wyższe – 2019-2020_2.pdf 1.41 MB
  Wyniki rekrutacji na poznańskie uczelnie wyższe – 2018-2019
  Pobierz Wyniki rekrutacji na poznańskie uczelnie wyższe – 2018-2019_1.pdf 1.25 MB
  Proces aplikowania na studia odbywa się on-line, za pośrednictwem internetowego systemu rejestracji kandydatów. Najczęściej w rekrutacji brane są pod uwagę wyniki z danego przedmiotu lub przedmiotów uzyskanych na egzaminie maturalnym. Jednak w przypadku nielicznych kierunków wymagane jest przystąpienie do dodatkowego egzaminu (dotyczy to propozycji czterech poznańskich uczelni). Poniżej wykaz kierunków, na których wprowadzono dodatkowe kryteria egzaminacyjne. Szczegóły rekrutacji warto sprawdzić na stronie internetowej danej uczelni.

  Akademia Wychowania Fizycznego

  Na trzech kierunkach tej uczelni są przeprowadzane dodatkowe egzaminy sprawnościowe (wyjątkiem były lata 2020 – 2021, w których z powodu pandemii koronawirusa, egzaminy zostały odwołane). 

  Kierunkami, na których obowiązują dodatkowe kryteria egzaminacyjne są: sport, wychowanie fizyczne oraz taniec w kulturze fizycznej.

  Zasady rekrutacji na kierunkach:

  • sport
  • wychowanie fizyczne

  Te propozycje Akademii Wychowania Fizycznego wymagają przystąpienia do egzaminu sprawnościowego z pływania na dystansie 50 metrów bez zatrzymywania.  Kandydaci za uzyskanie minimum czasowego wynoszącego dla kobiet max. 1:20 min., a dla mężczyzn max. 1:10 min., mogą uzyskać od 1 do 5 punktów według kryteriów zawartych w tabeli.

  Kobiety

  Punkty

  Mężczyźni

  x - 0:40,00

  5

  x - 0:35,00

  0:40,10 - 0:45,00

  4

  0:35,10 - 0:40,00

  0:45,10 - 0:53,00

  3

  0:40,10 - 0:47,00

  0:53,10 - 1:03,00

  2

  0:47,10 - 0:56,00

  1:03,00 - 1:20,00

  1

  0:56,10 - 1:10,00


  Brak uzyskania przynajmniej 1 punktu za czas przepłyniętego dystansu dyskwalifikuje kandydata do udziału w dalszym procesie rekrutacyjnym.

  Dodatkowo ocenie podlega technika pływacka. Dopuszcza się dwa style, każdy po 25 metrów, które są oceniane w skali 0-10 punktów. Do wyboru są następujące sportowe techniki pływania: kraul na grzbiecie, kraul na piersiach, żabka, delfin. 

  Kandydaci posiadający klasę sportową w dyscyplinach sportu mogą uzyskać dodatkowe punkty kwalifikacyjne za posiadanie: a/ klasy mistrzowskiej – 50 pkt, b/ I klasy sportowej – 30 pkt, c/ II klasy sportowej – 10 pkt.

  • taniec w kulturze fizycznej

  Na kierunku obowiązuje egzamin z wybranych technik tanecznych, z którego można uzyskać łącznie 50 punktów.  Egzamin składa się z dwóch etapów:

  • etap I – lekcja tańca z naciskiem na ruch, a nie na technikę (punktacja 1-25 punktów);
  • etap II – 1:30 min. tańca solo bez muzyki (punktacja 1-25 punktów).

  Kandydaci posiadający klasę sportową wystawioną przez Polski Związek Tańca Sportowego lub przez Polską Federację Tańca, mogą uzyskać dodatkowe 30 punktów. 

  Uniwersytet Medyczny

  Na Uniwersytecie Medycznym wyłącznie na kierunku techniki dentystyczne obowiązuje dodatkowy egzamin kwalifikacyjny. Polega on na rysunku ołówkiem w formacie A4 oraz rzeźbie w glinie.  Uczelnia na swojej stronie internetowej nie udostępnia informacji dotyczących szczegółów egzaminu. W Internecie natomiast możemy znaleźć szereg kursów przygotowujących do egzaminu na ten kierunek. Uczestnicy  kursów są przygotowywani do wykonania następujących elementów:  płaskorzeźby i rzeźby pełnowymiarowej, szkicu rzeźbiarskiego, budowaniu kompozycji, ustalaniu proporcji, odwzorowaniu z modela w pożądanej skali, wykonania studium martwej natury. Warto wziąć pod uwagę te zagadnienia przygotowując się do egzaminu.

  Rysunek oceniany jest w skali 1-30 punktów, rzeźba w skali 1-50 punktów.

  Politechnika Poznańska

  Na tej uczelni wyłącznie na kierunkach:  architektura i architektura wnętrz przeprowadzany jest dodatkowy egzamin z rysunku (w rekrutacji 2020/2021 z powodu pandemii koronawirusa odstąpiono od egzaminu).

  Egzamin wstępny składa się z dwóch sesji rysunkowych. Każda z części trwa cztery godziny. Egzamin polega on na sprawdzeniu umiejętności transponowania przestrzeni na płaszczyznę rysunku. Format rysunku: 50×70 cm. Technika rysunku: ołówek. Najczęstszymi tematami egzaminu są: kompozycja światłocieniowa z brył oraz zaprojektowanie przestrzeni w perspektywie (w 2018 roku było to miejsce do odpoczynku, w 2017 roku pierzeja wąskiej ulicy – dane z portalu kresl.pl).

  Minimalna liczba punktów do zdobycia wynosi 120, maksymalnie uczestnik może uzyskać 500 punktów.

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

  W postepowaniu rekrutacyjnych na pięciu kierunkach UAM są uwzględniane dodatkowe egzaminy. Dotyczą one następujących kierunków: reżyseria dźwięku; pedagogika specjalna, specjalność logopedia – profilaktyka i terapia; teologia, specjalność kapłańska, teologia, specjalność katechetyczno-pastoralna oraz MISHIS.

  • reżyseria dźwięku

  Na kierunku przeprowadzany jest sprawdzian praktyczny. Jest to test muzyczny obejmujący ocenę wrażliwości muzycznej (poczucie rytmu, wysokości, głośności, itp.) oraz osłuchanie z muzyką klasyczną i popularną (rozrywkową). Od kandydata wymagana jest też umiejętność głosowego odtworzenia fragmentu prostej melodii. Test oceniany jest w skali od 0 do 50 punktów. Pozytywny wynik zapewnia uzyskanie nie mniej niż 25 punktów. Negatywny wynik testu muzycznego eliminuje kandydata
  z dalszego postępowania kwalifikacyjnego.

  • pedagogika specjalna, specjalność logopedia – profilaktyka i terapia

  Na tym kierunku przeprowadzany jest sprawdzian praktyczny z predyspozycji językowych mający na celu wykluczenie zaburzeń mowy.

  • teologia, specjalność kapłańska,
  • teologia, specjalność katechetyczno-pastoralna.

  Na kierunkach przeprowadzany jest egzamin ustny składający się z dwóch części:

  1. Przedstawienie przez kandydata wypowiedzi na wylosowany temat z zakresu nauki religii przewidzianej w programie szkoły ponadpodstawowej (oceniany w skali od 0 do 45 punktów);

  2. Rozmowy na temat znajomości jednego z następujących dokumentów wskazanych przez komisję: Jan Paweł II – Adhortacja apostolska Familiaris Consortio; Benedykt XVI – Encyklika Deus caritas est; Franciszek – Adhortacja apostolska Evangelii gaudium; znajomości wydarzeń z ostatniego roku z życia Kościoła Powszechnego i w Polsce; zagadnień dotyczących ruchu ekumenicznego; angażowania się w działalność apostolską Kościoła przez kandydata (oceniany w skali od 0 do 40 punktów)

  • MISHIS

  W rekrutacji przeprowadzana jest rozmowa kompetencyjna na jeden z dwóch zgłoszonych przez kandydata tematów z zakresu wiedzy humanistycznej. Temat oraz dobór lektur, stanowiący punkt wyjścia do rozmowy z podkomisją rekrutacyjną, pozostawiony jest kandydatom, którzy swoje propozycje przekazują drogą elektroniczną we właściwym terminie podanym na stronach Systemu Internetowej Rekrutacji.
  Rozmowa jest oceniana w skali 0-100 punktów. Minimalnie kandydat musi uzyskać 60 punktów.
   
  Dodatkowo należy pamiętać, że na części kierunków z Wydziału Neofilologii, pomimo braku egzaminowania z tego zakresu, wymagana jest znajomość języka obcego na poziomie B1.


  Rekrutacja na studia stacjonarne w Polsce odbywa się na podstawie wyników uzyskanych z wybranych przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym, zagranicznym odpowiedniku polskiej matury lub ocen na dyplomach. Wyjątkiem są Uniwersytety Artystyczne i Muzyczne, które w procesie rekrutacji na studia nie uwzględniają wyników matury, ale przeprowadzają egzaminy wstępne. Ponadto, na niektóre kierunki studiów, oprócz wyników z egzaminu maturalnego, uwzględniany jest dodatkowo wynik z egzaminu praktycznego, np. egzamin z rysunku.

  Szczegółowe informacje dotyczące zasad rekrutacji znajdują się na stronach internetowych uczelni: 

  Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu (UAM) 
   
  Politechnika Poznańska 

  Uniwersytet Medyczny

  Uniwersytetu Artystyczny w Poznaniu

  Akademia Muzyczna w Poznaniu

  Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu 

  Uniwersytetu Przyrodniczy w Poznaniu 

  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

  Studia stacjonarne w języku polskim dla cudzoziemców są odpłatne. Opłat za studia nie pobiera się od: 

  • cudzoziemca – obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członków ich rodzin, mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  • cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt stały, lub rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej
  • cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2020 r. poz. 35, 2023, 2320 i 2369 oraz z 2021 r. poz. 159); 
  • cudzoziemca, który posiada status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej albo korzysta z ochrony czasowej albo ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  • cudzoziemca – posiadacza certyfikatu poświadczającego znajomość języka polskiego jako obcego*, o którym mowa w art. 11a ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2019 r. poz. 1480 oraz z 2020 r. poz. 285), co najmniej na poziomie biegłości językowej C1;
  • posiadacza Karty Polaka lub osoby, której wydano decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia;
  • cudzoziemca będącego małżonkiem, wstępnym lub zstępnym obywatela Rzeczypospolitej Polskiej, mieszkającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 
  • cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 151 ust. 1 lub art. 151b ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, lub przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z korzystaniem z mobilności krótkoterminowej naukowca na warunkach określonych w art. 156b ust. 1 tej ustawy lub posiadającego wizę krajową w celu prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych. (Ustawa, Art. 324.2)

  * Certyfikat znajomości języka polskiego jako obcego musi być wydany przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego. Wydanie certyfikatu poprzedzone jest egzaminem. Cudzoziemiec, który ukończył szkołę ponadgimnazjalną oraz ponadpodstawową w Polsce, po złożeniu wniosku i uiszczeniu opłaty może otrzymać certyfikat bez egzaminu. Więcej informacji znajduje się na stronie: certyfikatpolski.pl/wydawanie-certyfikatu-bez-egzaminu
  Podjęcie studiów za granicą może stanowić niezwykłe i rozwijające wyzwanie. Jeżeli rozważasz ten krok, warto wiedzieć, że przygotowania do procesu rekrutacji należy zacząć wcześniej, niż na polskie uczelnie, często już w drugiej klasie szkoły średniej. Poniżej znajdują się linki do przykładowych stron, które mogą okazać się przydatne w procesie podejmowania decyzji:

  • Eurodesk – na tej stronie znajdują się praktycznie informacje o studiach w ponad 30 krajach Europy. Strona może stanowić punkt wyjścia do poszukiwań, ponieważ sama zawiera wiele linków związanych z rekrutacją w danym kraju
  • eduABROAD – instytucja zapewniająca praktyczne wsparcie w procesie rekrutacji na uczelnie w Wielkiej Brytanii, Danii, Holandii i Szwecji
  • EducationUSA – jest to oficjalny serwis amerykańskiego Departamentu Stanu o studiach w USA.

  Jeśli rozważasz studia w Wielkiej Brytanii, warto dodatkowo zajrzeć na poniższe serwisy:

  Jeśli myślisz o studiach w Niemczech, warto sprawdzić poniższe strony:

  Warto również wiedzieć, że dostając się na polskie uczelnie możesz spędzić część studiów za granicą dzięki program wymiany studenckiej. Jest ich wiele, ale warto na początek zapoznać się z najpopularniejszym z nich – programem Erasmus oraz z programem Amgen Scholars.
  • Erasmus
  • Amgen Scholars
  • NAWA (Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej) – rządowa instytucja pośrednicząca w wymianie akademickiej oraz zbierająca informacje na temat istniejących programów stypendialnych
  Wszelkie prawa zastrzeżone 2018 - Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży
  W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje znajdują się w POLITYCE PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES. OK, rozumiem