O zawodach
Będąc uczniem ostatniej klasy szkoły podstawowej możesz już wybrać zawód. Technika i szkoły branżowe przygotowały dla Ciebie bogatą ofertę edukacyjną. Warto abyś zapoznał się z nią jak najszybciej. Ułatwi Ci to wybranie zawodu dopasowanego do Twoich zainteresowań i predyspozycji. Co zatem zrobić, aby wykonywanie zawodu było przyjemnością a nie koniecznością? Zawodów jest bardzo dużo i co roku pojawiają się nowe. Zbierz informacje o zawodach, zastanów się i wybierz ten, który będzie dla Ciebie źródłem satysfakcji. Dopiero wtedy skonsultuj się z rodzicami, nauczycielami i innymi ważnymi dla Ciebie osobami. Zanim dokonasz ostatecznego wyboru zawodu, sprawdź czy wybierasz go w oparciu o wiedzę, czy tylko o wyobrażenia na jego temat. Pamiętaj wyobrażenia często nie odpowiadają rzeczywistości - mogą być zatem źródłem błędnych decyzji. 

Ta strona powstała właśnie po to, żebyś miał dostęp do informacji o zawodach, które warto przeanalizować

Oczywiście łatwo wybrać szkołę i zawód pod namową innych ludzi albo ze względu na bliskość szkoły od domu, czy też dlatego że są lub wybierają się tam Twoi znajomi. To, co jest ciekawe dla Twoich przyjaciół, niekoniecznie może odpowiadać Tobie. Każdy jest inny. Inny wybór – nie znaczy gorszy. Najważniejsze, aby to był Twój wybór.

JAK ZDOBYĆ ZAWÓD

 


Warto pamiętać, że zawody można zdobywać na różne sposoby m.in. zdając konkretne egzaminy zawodowe potwierdzające poszczególne kwalifikacje w zawodzie w różnych typach szkół oraz na kursach. Więcej na temat kwalifikacji dowiesz się tutaj >> Kliknij

 

Współczesna kariera jest jak puzzle – ich układanie trwa całe życie i wymaga nieustannego poznawania siebie.

                   grafika:https://pl.smiletemplates.com/free/powerpoint-templates/0.htmlwww.yourwebsite.com

 

Zawody dzielą się na takie, które można uzyskać w szkolnictwie branżowym (czyli w szkołach branżowych oraz technikach i szkołach policealnych) oraz na te, które są osiągalne jedynie po studiach wyższych. Przykładowo zawód weterynarz po studiach wyższych, nie jest tym samym zawodem co technik weterynarii po technikum lub szkole policealnej. Przyjrzyjmy się tym przykładom bliżej:

 

Gdzie można zdobyć zawód i z czym wiążą się poszczególne wybory

Jak zdobyć zawód
Pobierz Jak zdobyć zawód_1.pdf 661 KB

Według nowego Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego nastąpiły pewne zmiany. Zawody przyporządkowano do branż uwzględniając specyfikę umiejętności zawodowych lub zakres, w jakim umiejętności te są wykorzystywane podczas wykonywania zadań zawodowych.

Rozporządzenie wchodzi w życie od września 2019 r.

Zawody dzielą się na jednokwalifikacyjne i dwukwalifikacyjne.
Kwalifikacje to zestawy oczekiwanych efektów kształcenia.

Jak możesz uzyskać kwalifikacje:

Zdając egzamin potwierdzający kwalifikację w danym zawodzie, otrzymujesz ‎‎ŚWIADECTWO potwierdzające kwalifikację w zawodzie, wydane przez komisję okręgową.
Jeśli uzyskasz świadectwa ‎potwierdzające wszystkie kwalifikacje wyodrębnione w ‎danym zawodzie oraz posiadasz ‎odpowiedni poziom wykształcenia otrzymujesz DYPLOM ‎potwierdzający kwalifikacje zawodowe.

Przykład: Technik logistyk

Gdzie możesz uzyskać poszczególne kwalifikacje: ·
 • technikum (2 kwalifikacje) - T
 • branżowa szkoła I stopnia (1 kwalifikacja) - BS I
 • branżowa szkoła II stopnia (druga kwalifikacja po Szkole Branżowej I stopnia) - BS II
 • kwalifikacyjne kursy zawodowe (pojedyncze kwalifikacje) – KKZ – ważne! aby uzyskać tytuł technika trzeba mieć wykształcenie średnie oraz zdać wszystkie egzaminy we wszystkich kwalifikacjach tworzących dany zawód.

Najłatwiej zrozumiesz czym są kwalifikacje wyobrażając sobie, że to jakby klocki, z których możesz ułożyć różne zawody. Przyjrzyj się przykładom poniżej jak to wygląda.

Przykład 1.
przedstawia sytuację, w której zdobywając oddzielne kwalifikacje MEC.03. albo MEC.05. albo MEC.08, można po zdobyciu drugiej kwalifikacji MEC.09. oraz uzyskaniu wykształcenia średniego zostać technikiem mechanikiem. Symbole szkół wskazują gdzie można uzyskać świadectwo potwierdzające daną kwalifikacje, po zdaniu egzaminów zawodowych.Przykład 2.
sytuacje odwrotna – po zdobyciu kwalifikacji HAN.01., można zdobyć kwalifikacje HAN.02. oraz HAN.03. i w zależności od wyboru, z wykształceniem średnim osiągnąć tytuł technika handlowca lub technika księgarstwa.


 
Dodatkowe informacje
Według nowego Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego kształcenie w zawodach szkolnictwa branżowego jest realizowane w szkołach ponadpodstawowych:
 • branżowej szkole I stopnia
 • technikum
 • branżowej szkole II stopnia
 • szkole policealnej

Kształcenie realizowane jest również na kwalifikacyjnych kursach zawodowych prowadzonych przez podmioty, o których mowa w art. 117 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, oraz na kursach umiejętności zawodowych prowadzonych przez podmioty, o których mowa w art. 117 ust. 2a tej ustawy.

Wśród zawodów, w których kształcenie jest prowadzone w technikum, dominują zawody dwukwalifikacyjne. Pierwszą kwalifikacją jest w wielu przypadkach kwalifikacja ustalona dla zawodu nauczanego w branżowej szkole I stopnia, a stanowiąca merytoryczną i programową podbudowę do nabywania kolejnych – wyższych – kwalifikacji w zawodzie w ramach tego samego obszaru kształcenia.
Kształcenie w branżowej szkole II stopnia według rozporządzenia będzie odbywało się w zawodach, dla których przewidziano kształcenie w tym typie szkoły – będą to zawody kształcone na poziomie technika, które posiadają kwalifikację wspólną z zawodem nauczanym w branżowej szkole I stopnia.

Tym samym w branżowej szkole II stopnia kształcenie będzie prowadzone wyłącznie w tych zawodach, które stanowią kontynuację kształcenia w branżowej szkole I stopnia i będzie tam realizowana jedynie druga kwalifikacja cząstkowa wyodrębniona w danym zawodzie na poziomie technika.

Według Rozporządzenia celem kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego jest przygotowanie ucznia do wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy. Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe powinien legitymować się pełnymi kwalifikacjami zawodowymi, a także być przygotowany do uzyskania niezbędnych uprawnień zawodowych.

Zadania obecnej szkoły i innych podmiotów prowadzących kształcenie zawodowe oraz sposób ich realizacji według rozporządzenia są uwarunkowane zmianami zachodzącymi w otoczeniu gospodarczo - społecznym, na które wpływają w szczególności:

 • nowe techniki i technologie
 • idea gospodarki opartej na wiedzy
 • globalizacja procesów gospodarczych i społecznych
 • rosnący udział handlu międzynarodowego
 • mobilność geograficzna i zawodowa
 • wzrost oczekiwań pracodawców w zakresie poziomu wiedzy i umiejętności pracowników
Rozporządzenia razem z tabelą, gdzie można sprawdzić poszczególne kwalifikacje i możliwości ich zdobycia:

Obecnie funkcjonujące ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego PDF (załącznik1)

Wchodzące w życie od września 2019 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego PDF (załącznik2)

dzięki WYSZUKIWARCE ZAWODÓW możesz w łatwy sposób zapoznać się z ofertą zawodów nauczanych w szkołach na terenie aglomeracji poznańskiej. Znajdują się w niej zawody zarówno ze szkół branżowych, jak i z technikum. Wyszukiwarka zawiera opisy zawodów, nazwę i opis kwalifikacji, przeciwwskazania zdrowotne, przykładowe miejsca pracy i przykładowe przedmioty, a także listę szkół, które kształcą w danym zawodzie.

Przed podjęciem decyzji o wyborze zawodu warto, abyś zapoznał się z przedmiotami zawodowymi, których będziesz się uczył w wybranej szkole branżowej I stopnia lub w technikum. Taki spis przedmiotów zawodowych znajdziesz na stronie Ośrodka Rozwoju Edukacji (ORE) w Projektach programów nauczania zawodu.
Spróbuj odpowiedzieć sobie na pytania: czy dana tematyka Cię interesuje, czy właśnie tym masz ochotę się zająć, czy będziesz w stanie wykonywać czynności przypisane do tego zawodu, czy masz ku temu predyspozycje.


Informacje na temat przedmiotów nauczanych m.in. w szkołach branżowych I stopnia i technikach możesz rozszerzyć sięgając do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół.
Znajdziesz tutaj dane rozpisane na kolejne lata nauki, zawierające liczbę godzin dla poszczególnych przedmiotów ogólnokształcących oraz sumę godzin przeznaczonych na kształcenie zawodowe.
Warto przed wyborem zawodu, zapoznać się z planami nauczania, przedmiotami zawodowymi, zadaniami jakie czekają Cię na praktykach. Informacje te przydatne są w kontekście oceny, czy posiadasz odpowiednie predyspozycje potrzebne do wykonywania określonego rodzaju pracy.

Aby uzyskać kwalifikacje należy zdać odpowiednie egzaminy zawodowe. W związku z tym zapoznaj się z informacjami na ich temat, ze zdawalnością poszczególnych kwalifikacji. Może pomóc Ci w tym strona Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, a także np. plany lekcji w poszczególnych szkołach.

Pamiętaj o ważnej zmianie w formule 2019 egzaminu w odniesieniu do egzaminów przeprowadzanych w poprzednich latach.

Jest to obowiązkowość egzaminu dla uczniów i słuchaczy – nieprzystąpienie do egzaminu skutkuje nieotrzymaniem świadectwa ukończenia danego roku szkolnego lub semestru.

Centralna Komisja Egzaminacyjna – egzamin zawodowy

Zrzut ekranu strony: https://cke.gov.pl/

Informacje przydatne w wyborze zawodu (w zakładce EGZAMIN ZAWODOWY na stronie CKE):
 • Najważniejsze informacje o egzaminach zawodowych – tutaj znajdziesz odpowiedzi na różne pytania odnośnie egzaminów zawodowych.
 • Podstawa programowa kształcenia w zawodach - na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego.
 • Informacje o egzaminach zawodowych w poszczególnych zawodach (w zakładce INFORMATORY na stronie CKE) - Centralna Komisja Egzaminacyjna publikuje informatory dotyczące egzaminu zawodowego w oparciu o podstawę programową kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego z 2019 r.

  Znajdziesz tam wiele przydatnych informacji na temat samego egzaminu, sposobu jego przeprowadzania oraz zadań w obrębie poszczególnych kwalifikacji.

 • Wyniki i sprawozdania - sprawozdania z osiągnięć zdających egzamin zawodowy oraz egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – zdawalność pisemna oraz praktyczna w poszczególnych kwalifikacjach.
Jeżeli chcesz dowiedzieć się czegoś więcej o zawodach, zarówno szkolnictwa branżowego, jak i wyższego zajrzyj na stronę:
Znajdziesz tutaj informacje przydatne w wyborze zawodu:
 • Miasto Zawodów - część dla osób, które nie do końca jeszcze mają sprecyzowane plany co do przyszłości zawodowej. Można wirtualnie przespacerować się po mieście gdzie umieszczone są najróżniejsze budynki i sprawdzić jakie wykonuje się tam zawody, a także z jakimi innymi zawodami dane miejsce pracy jest powiązane.
 • Ścieżki Kariery - tutaj można znaleźć informacje na temat konkretnych zawodów - m.in. drogę edukacyjną, opis zawodów, wymagane kwalifikacje, statystyki.

KAMPANIA SZACUN DLA ZAWODOWCÓW I ARENA ZAWODÓW 

Szacun dla zawodowców to zapoczątkowana 2015 roku kampania Miasta Poznania i Starostwa Powiatowego w Poznaniu promująca wiedzę o zawodach i kształceniu zawodowym.

W ramach kampanii od 2016 roku organizowana jest Arena Zawodów. Wydarzenie to przeznaczone jest dla uczniów ostatnich klas szkół podstawowych i pozwala im w praktyczny sposób poznać zawody znajdujące się w ofercie szkół ponadpodstawowych aglomeracji poznańskiej.

Pogrupowane w branże zawody prezentowane są na tzw. Wyspach zawodów.
Uczniowie i nauczyciele techników i branżowych szkół I stopnia przygotowują najróżniejsze pokazy oraz zadania praktyczne dla uczniów klas ósmych. Wykonując je młodzież ze szkół podstawowych może sprawdzić, czy nadaje się do określonych czynności wykonywanych w poszczególnych zawodach. Na Arenie Zawodów prezentują się także pracodawcy, którzy wyjaśniają, na czym polega nauka w klasach patronackich, praktyki zawodowe, a także praca w ich firmach.

Wyspy zawodów rozstawione były kilkukrotnie w poznańskiej Arenie, zawodowcy gościli też na Międzynarodowych Targach Poznańskich, a w czasie pandemii i ograniczonego funkcjonowania szkół Arena Zawodów przeniosła się do świata wirtualnego. Dowiedz się więcej:  < KLIKNIJ>  
LINK - zebrane tutaj informacje mogą posłużyć Tobie jako źródło wiedzy na temat wymagań na poszczególnych stanowiskach pracy w niektórych zawodach.

Opisy powstały w ramach projektu „Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu – wspieramy rozwój kształcenia zawodowego w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania”. Są one efektem badań przeprowadzonych wśród wielkopolskich pracodawców zatrudniających absolwentów szkół kształcenia zawodowego.

Każdy opis wymagań stanowisk pracy składa się z 3 głównych części:

1) Opisu ogólnych wymagań stanowiska pracy.
2) Kart przykładowych stanowisk pracy.
3) Dokonanej przez pracodawców oceny kompetencji zawodowych, personalnych i społecznych nabytych przez absolwentów szkół kształcących w zawodzie.


MÓJ WYMARZONY ZAWÓD

Młody Człowieku, lubisz gry planszowe?

Zachęcamy do przygody z naszą planszówką!

Jest to nietypowa gra, w której Ty jesteś głównym bohaterem,
a zbliżając się do mety zyskujesz coraz więcej wiedzy na swój temat i swojego wymarzonego zawodu.

Od czego zacząć?

Przygotuj kredki lub pisaki oraz białe kartki, a jeśli jesteś minimalistą, to chociaż ołówek.

Wydrukuj załączoną planszę i do dzieła!

Pobierz planszę "Mój wymarzony zawód"


Krok 1: Startujemy w górnym polu: "Mój wymarzony zawód...". Wpisz go, a następnie przejdź do pola "To ja za ... lat". Jeśli nie masz wymarzonego zawodu, to pozostaw pole puste. Wierzymy jednak, że po głębszym zastanowieniu będziesz wiedział czym chciałbyś się zająć w przyszłości.

Krok 2: Wybiegnij myślami w przyszłość i zastanów się na temat swojego życia: jak chcesz żeby ono wyglądało i czym chcesz się wtedy zajmować? W miejscu "To ja za .... lat. " wpisz realną liczbę lat kiedy to się może stać. Na przykład marzysz o zostaniu fryzjerem/fryzjerką i chcesz mieć własny salon. Pomyśl, za ile lat jest to realnie możliwe. Pomyśl, że musisz skończyć szkołę, do której chodzisz i przejść etap edukacji, który wykształci Cię w tym zawodzie, sprawdź ile trwa takie kształcenie, później zastanów się ile czasu będziesz potrzebował na zdobycie doświadczenia zawodowego i na zebranie funduszy, na otwarcie takiej działalności (oczywiście w przybliżeniu). Policz te wszystkie lata i wpisz w treść zdania "To ja za .... lat". W tym samym polu zostawiliśmy dla Ciebie wolne miejsce, abyś mógł dać upust swojej fantazji i narysował siebie za tych kilka czy kilkanaście lat. Ostatni krok w tym polu - wpisz liczbę lat którą masz teraz. Do następnych kroków poprowadzą Cię strzałki.

Krok 3: Jeśli wiesz jaki jest Twój wymarzony zawód przejdź za strzałką w prawo. I wypełnij pola zaczynając od "Jakie umiejętności ma dobry:.... ". Jeśli natomiast nie wiesz jaki jest Twój wymarzony zawód z pola "To ja za ... lat" przejdź do pola poniżej: "Przemyśl i napisz co lubisz robić". Odpowiadaj po kolei na zadawane Ci pytania. Jeśli Twoja odpowiedź nie mieści się w wyznaczonym do tego miejscu, weź czystą kartkę, doklej ją do planszy i pisz dalej. Po udzieleniu odpowiedzi na wszystkie pytania w danym polu, idź dalej za strzałkami.

Krok 4: Kolejnym etapem jest pole "Angażuj się". Pomyśl w jakie aktywności możesz się zaangażować już teraz, by rozwijać te umiejętności, które są niezbędne w Twoim wymarzonym zawodzie lub by rozwijać to co lubisz robić, a czego dowiedziałeś się z poprzedniego kroku. Po kolei odpowiadaj na pytania. Wypisz wszystko co przychodzi Ci do głowy. Nie martw się, jeśli nie masz pomysłów. Skorzystaj z podpowiedzi rodzeństwa, rodziców, znajomych lub poszperaj w internecie. Gdy udzielisz odpowiedzi na pytania znajdujące się w polu "Angażuj się" przejdź do ostatniego kroku "Poszukaj inspiracji".

Krok 5: Jesteś już bardzo blisko mety. I tu w szczególności zachęcamy, abyś zapytał rodziców, rodzeństwo, znajomych i szukał inspiracji w innych źródłach informacji np. w Internecie. Znalazłeś inspiracje? ➡️ Jesteś na mecie. Gratulujemy! Czas na nagrodę - jest nią wiedza o sobie i wymarzonym zawodzie ????

 

 
 

 

Sprawdź zawody, jakie możesz zdobyć w technikach i szkołach branżowych funkcjonujących na terenie aglomeracji poznańskiej.

Za pomocą interaktywnych pól w zestawieniu możesz zaznaczyć te zawody, które Cię interesują.

Znajdziesz tam także wykaz stron internetowych, dzięki którym poszerzysz wiedzę o tych zawodach.

Przygotowaliśmy także listę w języku ukraińskim oraz rosyjskim.
 
 
 
 

ZAWODY W TECHNIKUM 2022 - interaktywny
Pobierz ZAWODY W TECHNIKUM 2022 - interaktywny_1.pdf 189 KB
ZAWODY W TECHNIKUM 2022 - druk
Pobierz ZAWODY W TECHNIKUM 2022 - druk.pdf 93 KB
ZAWODY W BRANŻOWEJ SZKOLE I STOPNIA 2022 - interaktywny
Pobierz ZAWODY W BRANŻOWEJ SZKOLE I STOPNIA 2022 - interaktywny.pdf 203 KB
ZAWODY W BRANŻOWEJ SZKOLE I STOPNIA 2022 - druk
Pobierz ZAWODY W BRANŻOWEJ SZKOLE I STOPNIA 2022 - druk.pdf 101 KB
ZAWODY W BRANŻOWEJ SZKOLE I ST. I TECHNIKUM [UA] [RUS]
Pobierz ZAWODY - BS I i Technikum.pdf 471 KB
Badania przeprowadzone przez pracowników Obserwatorium Gospodarki i Rynku Pracy Aglomeracji Poznańskiej działające przy Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży w Poznaniu
Celem badania pt.: „Strategie sukcesu. Badanie wyborów edukacyjno-zawodowych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych z terenu aglomeracji poznańskiej" było zebranie, analiza i udostępnienie wiedzy na temat wyborów edukacyjno-zawodowych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych z terenu aglomeracji poznańskiej oraz zbadanie determinant wyborów edukacyjno-zawodowych w kontekście uwarunkowań indywidualnych i społecznych. Na nasze zaproszenie odpowiedziało dwudziestu absolwentów szkół z terenu aglomeracji poznańskiej.
Strategie sukcesu - Raport 2018
Pobierz Raport_2018b.pdf 3.02 MB

II edycja badań „Strategie sukcesu. Ścieżki edukacyjno-zawodowe absolwentów szkół ponadpodstawowych z terenu aglomeracji poznańskiej” jest kontynuacją omówienia problematyki kariery zawodowej oraz procesu wejścia na rynek pracy. Tytułowe strategie sukcesu nawiązują do 20 monograficznych narracji karier edukacyjno-zawodowych zawartych w raporcie. Na opracowanie składają się także analizy przekrojowe dotyczące problemów kluczowych dla sukcesu oraz komentarze ekspertów.
Strategie sukcesu - Raport 2019
Pobierz RAPORT_2019_1.pdf 1.25 MB


Wszelkie prawa zastrzeżone 2018 - Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje znajdują się w POLITYCE PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES. OK, rozumiem