Inne możliwości edukacyjne


Nauka w liceach dla dorosłych jest skierowana do osób, które ukończyły gimnazjum albo ośmioletnią szkołę podstawową. Kandydaci, którzy posiadają świadectwo ukończenia branżowej szkoły I stopnia albo zasadniczej szkoły zawodowej mogą zostać przyjęci do klasy drugiej publicznego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych.

Programy nauczania są bardzo podobne do tych, które pojawiają się w klasycznych szkołach średnich. Nauka w liceach dla dorosłych może odbywać się w trybie stacjonarnym (lekcje prowadzone są wieczorami, najczęściej 3 razy w tygodniu, choć nie jest to regułą), bądź w trybie zaocznym (lekcje wyłącznie w soboty i niedziele). Podstawą do uzyskania pozytywnej oceny jest aktywny udział w zajęciach oraz 50% frekwencja. Dodatkowo na zakończenie każdego semestru przeprowadzane są egzaminy w formie ustnej lub pisemnej.

Szkoła pozwala na uzyskanie średniego wykształcenia, przygotowuje także do egzaminu maturalnego, który następnie umożliwia podjęcie nauki w szkole wyższej lub w szkole policealnej. Nauka w liceum dla dorosłych trwa 4 lata (3 lata dla absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej/ branżowej szkoły I stopnia).

O przyjęciu do liceum zazwyczaj decyduje kolejność zgłoszeń – nie prowadzi się żadnych dodatkowych egzaminów wstępnych, czy rozmów kwalifikacyjnych.

W Poznaniu znajduje się kilkanaście liceów ogólnokształcących dla dorosłych. Szkoły publiczne zazwyczaj są bezpłatne, prywatne natomiast mogą pobierać opłaty w formie czesnego.

Poniżej przedstawiony jest aktualny (2021 r.) wykaz liceów ogólnokształcących dla dorosłych. Żeby upewnić się, czy dana szkoła prowadzi nabór, zadzwoń do niej, bądź wejdź na jej stronę i sprawdź ofertę.
 • ukończone gimnazjum bądź ośmioletnia szkoła podstawowa,
 • ukończona branżowa szkoła I stopnia/zasadnicza szkoła zawodowa (rozpoczęcie nauki od klasy drugiej liceum),
 • tryb stacjonarny albo zaoczny,
 • możliwość przystąpienia do egzaminu maturalnego,
 • bezpłatna nauka w szkołach publicznych.
LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH
Pobierz LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH.pdf 576 KB
Nauka w szkołach policealnych jest skierowana do osób pełnoletnich, którzy uzyskali wykształcenie średnie. Nie ma wymogu posiadania matury. Czas trwania nauki zależny jest od zawodu, w którym chcemy się kształcić, bądź kwalifikacji, którą chcemy zdobyć. Nauka może więc trwać od roku do dwóch i pół roku. Szkoły policealne proponują dwa systemy kształcenia: zaoczny (zajęcia odbywają się w soboty i niedziele) i stacjonarny (zajęcia odbywają się w dni powszednie w tygodniu). Zajęcia rozpoczynają się we wrześniu, październiku bądź w lutym. Zależy to od terminu naboru danej szkoły.

Nauka w szkołach policealnych publicznych zazwyczaj jest bezpłatna, placówki niepubliczne mogą pobierać opłaty za kształcenie. Wysokość czesnego zależy od szkoły. O przyjęciu do szkoły policealnej najczęściej decyduje kolejność zgłoszeń – nie prowadzi się żadnych dodatkowych egzaminów wstępnych, czy rozmów kwalifikacyjnych.

Słuchacz szkoły policealnej ma obowiązek odbycia praktycznej nauki zawodu w wymiarze godzin określonym w podstawie programowej dla danego kierunku. Nauka kończy się egzaminem zawodowym potwierdzającym kwalifikacje w danym zawodzie. Poziom wykształcenia po ukończeniu szkoły policealnej nie zmienia się. Absolwent nadal ma wykształcenie średnie, ale pozytywny wynik egzaminu zawodowego uprawnia go do otrzymania tytułu technika. 

Ofertę szkół policealnych dostępnych w Poznaniu znajdziesz poniżej: (lista szkół policealnych 2021 r.)

Pamiętaj jednak, aby sprawdzić czy szkoła, która Cię interesuje prowadzi nabór i czy jej oferta jest nadal aktualna.
 • 18 lat, wykształcenie średnie (z maturą lub bez),
 • nauka trwa od roku do 2,5 roku,
 • tryb stacjonarny lub zaoczny,
 • możliwość uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie (1 i/lub 2),
 • możliwość uzyskania dyplomu technika,
 • bezpłatna nauka w szkołach publicznych.
Szkoły policealne 2021
Pobierz szkoły policealne 2021.docx 19 KB
Kwalifikacyjne kursy zawodowe to bezpłatna forma uzyskania kwalifikacji zawodowych. Nauka w tej formie skierowana jest do wszystkich osób, które ukończyły 18 lat, wykształcenie nie ma znaczenia.
 
Program nauczania uwzględnia podstawę programową kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego w zakresie jednej kwalifikacji, którego ukończenie umożliwia przystąpienie do egzaminu zawodowego w zakresie tej kwalifikacji. Aby kurs mógł się uruchomić, potrzebna jest grupa 20 uczestników. Nauka odbywa się w formie:
 • dziennej - przez 5 lub 6 dni w tygodniu,
 • stacjonarnej - przez 3 lub 4 dni w tygodniu,
 • zaocznej - nauka odbywa się co 2 tygodnie przez 2 dni, a w uzasadnionych przypadkach – co tydzień przez 2 dni. 

Kurs rozpoczyna się we wrześniu i trwa od dwóch do czterech semestrów. Ukończenie kwalifikacyjnego kursu zawodowego umożliwia przystąpienie do egzaminu zawodowego w zakresie kwalifikacji nauczanej na tym kursie, który organizowany jest przez okręgową komisję egzaminacyjną (OKE). 

Zdając egzamin potwierdzający kwalifikację w danym zawodzie, otrzymujesz ‎‎ŚWIADECTWO potwierdzające kwalifikację w zawodzie, wydane przez OKE. 

Jeśli uzyskasz świadectwa ‎potwierdzające wszystkie kwalifikacje wyodrębnione w ‎danym zawodzie (należy pamiętać, że zawody dzielą się na jednokwalifikacyjne i dwukwalifikacyjne) oraz posiadasz ‎odpowiedni poziom wykształcenia (np. wykształcenie średnie) otrzymujesz DYPLOM ‎potwierdzający kwalifikacje zawodowe, dający tym samym tytuł technika. Przykład zawodu technik ekonomista:

Świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie
EKA.04. Prowadzenie dokumentacji w jednostce administracyjnej
+
Świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie
EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych
+
Wykształcenie średnie
=
Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe.
Zawód technik ekonomista

Nabór na wybrane kursy trwa czasem cały rok ze względu na trudności w zebraniu odpowiedniej liczby osób, niezbędnej do uruchomienia grupy. W związku z tym, najlepiej skontaktować się bezpośrednio ze szkołą, aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące oferty kwalifikacyjnych kursów zawodowych.

 • 18 lat, wykształcenie nie ma znaczenia,
 • nauka trwa od roku do dwóch lat,
 • tryb stacjonarny lub zaoczny,
 • możliwość uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie (1 i/lub 2),
 • możliwość uzyskania tytułu technika,
 • nauka bezpłatna.


Akty prawa:
Kształcenie w branżowej szkole II stopnia trwa dwa lata. Odbywa się wyłącznie w zawodach, które stanowią kontynuację kształcenia po branżowej szkole I stopnia, w ramach drugiej kwalifikacji cząstkowej wyodrębnionej w danym zawodzie na poziomie technika (K2).
Do branżowej szkoły II stopnia przyjmowani są kandydaci, którzy posiadają:
 • świadectwo ukończenia branżowej szkoły I stopnia (naukę w branżowej szkole II stopnia można rozpocząć maksymalnie pięć lat od momentu ukończenia branżowej szkoły I stopnia),
 • zaświadczenie o zawodzie nauczanym w branżowej szkole I stopnia, którego zakres odpowiada pierwszej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w branżowej szkole II stopnia,
 • stosowne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do wykonywania zawodu.

Kształcenie w branżowej szkole II stopnia prowadzone jest w formie stacjonarnej lub zaocznej. Nauka jest bezpłatna. Ta forma kształcenia umożliwi uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika oraz otrzymanie świadectwa dojrzałości, a w późniejszej perspektywie podjęcie nauki na studiach wyższych.

Absolwenci branżowej szkoły II stopnia, liceum ogólnokształcącego oraz technikum otrzymują takie samo świadectwo dojrzałości. W celu uzyskania pozytywnego wyniku egzaminu maturalnego, uczeń jest zobowiązany do przystąpienia do trzech obowiązkowych przedmiotów: z języka polskiego, matematyki oraz języka obcego. Ponadto maturzysta branżowej szkoły II stopnia w miejsce obowiązkowego przedmiotu dodatkowego (z zakresu kształcenia ogólnego) przystępuje do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie. Uzyska on tym samym, oprócz świadectwa dojrzałości, również dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe.

Charakterystykę branżowych szkół II stopnia wraz z listą placówek oferujących kształcenie w Poznaniu znajdziesz poniżej: (Branżowa szkoła II stopnia: podstawy prawne, warunki rekrutacji, możliwości dalszej edukacji) Pamiętaj jednak, aby sprawdzić czy szkoła, która Cię interesuje prowadzi nabór i czy jej oferta jest nadal aktualna.
 • nauka trwa 2 lata
 • realizacja drugiej kwalifikacji w danym zawodzie nauczanym na poziomie technika,
 • tryb stacjonarny lub zaoczny,
 • możliwość przystąpienia do egzaminu maturalnego i dalszej kontynuacji na studiach,
 • możliwość uzyskania dyplomu technika,
 • bezpłatna nauka.
Branżowa szkoła II stopnia podstawy prawne warunki rekrutacji możliwości dalszej edukacji
Pobierz Branżowa szkoła II stopnia podstawy prawne warunki rekrutacji możliwości dalszej edukacji.pdf 2.46 MB
Wszelkie prawa zastrzeżone 2018 - Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje znajdują się w POLITYCE PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES. OK, rozumiem