Sylwetka Szkolnego Doradcy Zawodowego

STATUS SZKOLNEGO DORADCY ZAWODOWEGO:

etatowy pracownik szkoły z wydzielonym pensum godzin na realizację zadań.

KWALIFIKACJE SZKOLNEGO DORADCY ZAWODOWEGO:

Szkolnym doradcą zawodowym może być osoba, która legitymuje się dyplomem ukończenia:

 • studiów magisterskich na kierunku (specjalności) zgodnym (lub zbliżonym) z rodzajem prowadzonych zajęć i przygotowaniem pedagogicznym,
 • studiów magisterskich na kierunku (specjalności) innym niż rodzaj prowadzonych zajęć i przygotowaniem pedagogicznym, która ponadto ukończyła: studiów wyższych zawodowych na kierunku (specjalności) zgodnym (lub zbliżonym) z rodzajem prowadzonych zajęć i przygotowaniem pedagogicznym,
  • studia podyplomowe lub inne prowadzone przez szkołę wyższą z zakresu orientacji i poradnictwa zawodowego, doradztwa personalnego, albo
  • kurs kwalifikacyjny z zakresu orientacji i poradnictwa zawodowego.
 • studiów wyższych zawodowych na kierunku (specjalności) innym niż rodzaj prowadzonych zajęć i przygotowaniem pedagogicznym, która ponadto ukończyła:
  • studia podyplomowe, uzupełniające lub inne prowadzone przez szkołę wyższą z zakresu orientacji i poradnictwa zawodowego, doradztwa personalnego albo
  • kurs kwalifikacyjny z zakresu orientacji i poradnictwa zawodowego prowadzony przez zakład kształcenia nauczycieli albo inną instytucję prawną lub fizyczną, które mogą prowadzić takie kursy zgodniez przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli.

CZAS PRACY SZKOLNEGO DORADCY ZAWODOWEGO:

tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz powinien wynosić 20 godzin, analogicznie jak pracowników pedagogicznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

WYMAGANIA PSYCHOLOGICZNE, JAKIE MUSI SPEŁNIAĆ SZKOLNY DORADCA ZAWODOWY:

 • komunikatywność,
 • szacunek dla autonomii ucznia,
 • wzbudzanie zaufania, dyskrecja, empatia,
 • operatywność, przedsiębiorczość, otwartość na zmiany,
 • umiejętność współpracy,
 • świadomość własnych ograniczeń w zakresie udzielania pomocy.

KORZYŚCI   WYNIKAJĄCE Z DZIAŁALNOŚCI  SZKOLNEGO DORADCY ZAWODOWEGO:

Dla indywidualnych odbiorców:

 • łatwy dostęp do informacji edukacyjnej i zawodowej – dla uczniów, nauczycieli oraz rodziców,
 • poszerzanie edukacyjnych i zawodowych perspektyw uczniów,
 • świadome, trafniejsze decyzje edukacyjne i zawodowe,
 • ułatwienie wejścia na rynek pracy dzięki poznaniu procedur pozyskiwania i utrzymania pracy,
 • świadomość konieczności i możliwości zmian w zaplanowanej karierze zawodowej,
 • mniej niepowodzeń szkolnych, zniechęcenia, porzucania szkoły a potem pracy, jako konsekwencji niewłaściwych wyborów.

Dla szkół:

 • realizacja zobowiązań wynikających z zapisów zawartych w ramowych statutach gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz centrów kształcenia praktycznego i centrów kształcenia ustawicznego,
 • zapewnienie ciągłości działań orientacyjno–doradczych szkoły i koordynacji zadań wynikających z programów wychowawczych szkół i placówek,
 • utworzenie na terenie szkoły bazy informacji edukacyjnej i zawodowej oraz zapewnienie jej systematycznej aktualizacji.

Dla innych podmiotów edukacyjnych:

 • uzyskanie przepływu informacji zawodowej sprzyjającego trafnym wyborom uczniów i korzystnie wpływającego na dostosowanie programów nauczania do wymagań rynku pracy,
 • możliwość zatrudnienia nauczyciela przygotowanego do prowadzenia orientacji zawodowej dzięki wprowadzeniu stanowiska szkolnego doradcy zawodowego – stabilizacja kadry podejmującej te działania na terenie placówek.

Dla państwa i władz lokalnych:

 • zwiększenie świadomości społecznej, dotyczącej konieczności racjonalnego planowania rozwoju zawodowego przez jednostki,
 • podejmowanie właściwych decyzji, efektywnie przeciwdziałających bezrobociu,
 • zapewnienie powszechności i dostępności usług doradczych zalecanych przez Komisję Unii Europejskiej.

Dla pracodawców:

 • zwiększenie szansy znalezienia odpowiednio przygotowanych kandydatów, świadomych oczekiwań rynku pracy.

Opracowanie:

(na podst. Rozporządzenia MENiS z 10 września 2002 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli   ( Dz. U. z 2002r. nr 155, poz. 1288).

 

Elżbieta Swat-Padrok