Sfery Psychofizyczne Podlegające Ocenie Przydatności Osoby Niepełnosprawnej Do Wykonywania Zawodu

(wg. W.Kreft i in., “Podręcznik oceny zawodu z punktu widzenia różnego rodzaju niepełnosprawności”,

KUP, Warszawa 2000)

 

 

  • SPRAWNOŚĆ KOŃCZYN DOLNYCH

            (zdolność do pracy w pozycji stojącej, przemieszczania się, szybkość)

  •  SPRAWNOŚĆ KOŃCZYN GÓRNYCH

            (zręczność, manipulacja, precyzyjność)

  •  SPRAWNOŚĆ NARZĄDÓW ZMYSŁÓW

           (wzrok, słuch, węch, smak, równowaga)

  •  SPRAWNOŚĆ SENSOMOTORYCZNA

           (widzenie stereoskopowe, rozróżnianie barw, percepcja kształtów, koordynacja wzrokowo-ruchowa)

  •  SPRAWNOŚĆ UKŁADÓW FIZJOLOGICZNYCH

           (krążenia, oddechowego, kostno-stawowego, trawiennego)

  •  SPRAWNOŚCI PSYCHICZNE

           (poziom rozwoju intelektualnego, współwystępowanie zaburzeń/chorób psychicznych)

  •  CECHY OGÓLNE

           (budowa ciała, wydolność fizyczna, ekspresja werbalna)

  •   INNE CZYNNIKI

           (np. problemy z wyglądem – widoczne kalectwo, zniekształcenia, ponadto nosicielstwo chorób zakaźnych).

 

Opracowanie

Elżbieta Swat-Padrok