Publikacje Przydatne Doradcy W Pracy z Uczniem Niepełnosprawnym

Bartkowski J., Między stygmatyzacją a odrzuceniem. System szkolny a przygotowanie zawodowe młodych osób niepełnosprawnych, w: E. Giermanowska (red.), Młodzi niepełnosprawni – aktywizacja zawodowa i nietypowe formy zatrudnienia, Wyd. Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2007.

Boczar E., Metody poznawania i rozumienia osoby niepełnosprawnej w poradnictwie zawodowym,
Wyd. Biuro Koordynacji i Kształcenia Kadr Fundacja Funduszu Współpracy, Warszawa 2003.

Buryn U., Hulbój T., Kowalska M., Podziem­ska T., Rychlicka B., Uczeń z wadą słuchu chce zrozumieć świat. Poradnik
dla nauczy­cieli szkól ogólnodostępnyc
h, Wyd. MENiS,
Warszawa 2005.

Cohen J., Praktyczny poradnik savoir – vivre wobec osób niepełnosprawnych, Wyd.  MPiPS, Warszawa 2009.

Gajdzica Z., Wpływ treści kształcenia na wybór zawodu
przez uczniów lekko upośledzonych umysłowo
, w: Kwiecińska R., Szymański M. J (red.), Młodzież a dorośli. Napięcia między socjalizacją a wychowaniem. Wyd. Instytut Nauk o Wychowaniu Akademii Pedagogicznej, Kraków 2001.

 Giermanowska E (red),  Młodzi niepełnosprawni o sobie.
Rodzina, edukacja, praca,
Wyd. Fundacja Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2007.

Hulek, A (red.), Uczeń niepełnosprawny w szkole masowej,
Wyd. Nauk. WSP, Kraków 1992.

Hučík J., Czynniki warunkujące przygotowanie do zawodu osób niepełnosprawnych umysłowo. w: Gajdzica Z (red.),
Między wsparciem doraźnym a wspieraniem racjonalnym,
czyli o uwarunkowaniach socjalizacji społecznej osób niepełnosprawnych, Wyd. Oficyna Wydawnicza „Impuls”,
Kraków 2008.

Jakubow­ski, S (red)., Uczeń niewidomy i słabowidzący
w ogólno­dostępnej szkole średniej
, Wyd. MENiS, Warszawa 2005.

Jurgielewicz-Wojtaszek M., Pawlak M., Wpływ zainteresowań
na kształtowanie się drogi zawodowej młodzieży upośledzonej umysłowo w stopniu lekkim
, w:. Janiszewska Z., Niścioruk  K (red)., Człowiek z niepełnosprawnością intelektualną, t. 2, Wybrane problemy społecznego funkcjonowania oraz rehabilitacji osób
z niepełnosprawnością intelektualną, Wyd. Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2004.

Kossewska J., Uwarunkowania postaw; nauczyciele i inne grupy zawodowe wobec integracji szkolnej dzieci niepełnosprawnych. Wyd. Naukowe AP, Kraków 2000.

Kott T (red)., Uczeń z przewlekła chorobą i uczeń z zabu­rzeniami psychicznymi w szkole ogólno­dostępnej. Poradnik dla nauczycieli szkól ogólnodostępnych, Wyd. MENiS Warszawa 2005.

Kreft W., Rola informacji zawodowej w planowaniu kariery osób niepełnosprawnych, w: Poradnictwo zawodowe dla osób niepełnosprawnych. Materiały konferencyjne, Wyd. Biuro Kształcenia Kadr/Fundacja Fundusz Pracy, Warszawa 2003.

Kreft W., i in., Podręcznik oceny zawodu z punktu widzenia różnego rodzaju niepełnosprawności, Wyd. Krajowy Urząd Pracy, Warszawa 2000, dostępny:   www.eurodoradztwo.praca.gov.pl

Loska. M., Myśliwska, G (red)., Uczeń z niepełnosprawnością ruchową w szkole ogólnodostępnej. Poradnik dla nauczycieli szkół ogólnodostępnych, Wyd. MENiS, Warszawa 2005.

Lundine V., Smith C., Szkolenie zawodowe i planowanie osobistego rozwoju dla uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu: praktyczne materiały dla szkół, Wyd. Fraszka Edukacyjna, Warszawa 2008.

Milewska, A (red)., Podręcznik oceny zawodu, Wyd. Krajowy Urząd Pracy, Warszawa 1999,dostępny: www.eurodoradztwo.praca.gov.pl

Minczakiewicz, E (red)., Dziecko niepełnosprawne w rodzinie
i szko­le,
Wyd. Impuls, Kraków 2002.

Noworol Cz., Narzędzia oceny zawodowej osób niepełnosprawnych, w: Poradnictwo zawodowe dla osób niepełnosprawnych. Materiały konferencyjne, Wyd. Biuro Kształcenia Kadr, Fundacja Fundusz Pracy, Warszawa 2003.

Sołtysińska, G., ABC doradcy zawodowego. Poradnictwo zawodowe dla osób niepełnosprawnych. Materiały dla szkolnego doradcy zawodowego, Wyd. KOWEZiU, Warszawa 2010,
dostępne: www.euroguidance.pl

Palak Z., Uczniowie niewidomi i słabowi­dzący w szkołach masowych, Wyd. UMCS, Lublin 2000.

Sadowska S., Jakość życia uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, Wyd. Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2006.

 Szczepankowska B, Ostrowska A., Problem niepełnosprawności
w poradnictwie zawodowym, Wyd. Krajowy Urząd Pracy,
Warszawa 1998.

 Temple G., Duffy K., Rozwijanie talentów: ścieżki kariery dla osób
z zespołem Aspergera i autyzmem wysokofunkcjonującym
,
Wyd. Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych, Warszawa 2013.

Wolan-Nowakowska M., Młodzież w sytuacji planowania kariery zawodowej. Badania porównawcze uczniów z dysfunkcją narządu ruchu i pełnosprawnych, Wyd. Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa, 2013.