Dla nauczycieli, pedagogów i psychologów

W tym miejscu będą sukcesywnie zamieszczane informacje i materiały z zakresu orientacji edukacyjno-zawodowej, które mogą pomóc w realizacji działań doradcy zawodowego w Państwa szkole.

Materiały te mogą również służyć do wzbogacenia bazy informacyjnej doradcy zawodowego, nauczyciela, psychologa, pedagoga.

Zapraszamy do zapoznania się z nimi.

Zadanie doradcy wg. B. Wojtasik: stymulacja radzącego się do samopoznania, samooceny, poznawania zawodów i szkół tak, aby sam mógł wybrać własną drogę rozwoju zawodowego; doradca powinien wzmacniać, ukierunkowywać ucznia – NIE DAJĄC MU GOTOWYCH RECEPT!

(za: B. Wojtasik „Warsztat doradcy zawodu. Aspekty psychologiczno-pedagogiczne”,
Wyd. Szkolne PWN, W-wa 1999)

 

Powyższa teza jest zgodna z zasadami tzw. poradnictwa liberalnego (u podstaw którego leży psychologia humanistyczna i gdzie akcent kładziony jest na potencjał, mocne strony ucznia, stymulowanie go do samopoznania i odkrywania swoich zasobów). Wiąże się z postawą doradcy leseferysty (zorientowanego na ucznia, ujmującego wybór zawodu jako proces wychowawczo-rozwojowy, nie udzielającego rad, lecz pozostawiającego ostateczną decyzję co do wyboru szkoły/zawodu uczniowi).

PORADNICTWO INDYWIDUALNE
POWINNO BYĆ
KOŃCOWYM ETAPEM ORIENTACJI ZAWODOWEJ
NA DANYM ETAPIE KSZTAŁCENIA

 

Kilka faktów z nowoczesnego poradnictwa zawodowego:

1) Coraz ważniejsze stają się METODY AKTYWIZUJĄCE mające na celu radzenie sobie ze stresem, świadome analizowanie siebie, akceptację ryzyka, niepewności (akcent na rozwijanie różnych umiejętności).

2) DORADCA INSPIRUJE proces doradczy i ASYSTUJE uczniowi: spotkanie doradcze jest okazją do przyglądania się sobie, analizowania własnych działań, rozwijania umiejętności podejmowania decyzji (doradca jako „towarzysz”, konsultant ucznia).

3) Coraz bardziej liczą się METODY AKCENTUJĄCE ANALIZĘ SYTUACJI PROBLEMOWEJ: zadaniem doradcy jest stworzenie klimatu, w którym uczeń będzie mógł się rozwijać, znaleźć rozwiązanie swojego problemu i uświadomić sobie własne cele życiowe (doradca stwarza warunki do rozwoju samoświadomości ucznia).

4) ZMIERZA BARDZIEJ W STRONĘ PSYCHOTERAPII i jest ukierunkowane na odkrywanie potencjału ucznia (nacisk na mocne strony: poszukiwanie możliwości ich wykorzystania w świecie pracy).

5) Nacisk kładziony jest na SAMODZIELNOŚĆ UCZNIA, jego dojrzałość w podejmowaniu decyzji, przyjmowaniu pełnej odpowiedzialności za swoje życie – rola doradcy: WSPIERAJĄCA, PODTRZYMUJĄCA, TERAPEUTYCZNA.