Kategoria: ZIT

I Młodzieżowe Forum

Dnia 26 października 2017 roku w siedzibie Zespołu Szkół Zawodowych nr 6 im. J. Lelewela w Poznaniu odbyło się I Młodzieżowe Forum Dobre praktyki kluczem do Twojego sukcesu. Celem przedsięwzięcia jest popularyzacja wśród uczniów techników oraz branżowych szkół I stopnia poradnictwa kariery i promowanie postaw przedsiębiorczych poprzez wymianę dobrych praktyk w zakresie doradztwa zawodowego realizowanego w szkole. Wydarzenie

więcej

Opis projektu

NAZWA PROJEKTU Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu – wspieramy rozwój kształcenia zawodowego w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania Projekt realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa 8: Edukacja, Działanie 8.3.  Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Podziałanie 8.3.4. Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych w ramach ZIT

więcej